Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ Gửi thư In Tăng sáng Giảm sáng

Bộ Tư pháp phát hành Tài liệu “Quy trình cơ bản phổ biến, giáo dục pháp luật ở cấp cơ sở”

( Cập nhật ngày: 12/06/2024 )

Hiện nay, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) đã được các địa phương thực hiện thường xuyên với nhiều hình thức và kênh truyền tải khác nhau nhưng chưa có quy trình chung để hướng dẫn tổ chức hoạt động này một cách khoa học, bài bản. Một số địa phương đã có sáng kiến PBGDPL phù hợp với đối tượng, địa bàn, huy động được sự tham gia của nhiều chủ thể vào hoạt động này. Trong bối cảnh đó, việc xây dựng một quy trình cơ bản PBGDPL để tất cả các chủ thể PBGDPL ở địa phương, cơ sở có thể sử dụng là cần thiết, góp phần bảo đảm quyền tiếp cận thông tin pháp luật của người dân, tăng cường hiệu quả công tác PBGDPL, từ đó nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ pháp luật trong Nhân dân.

Trong khuôn khổ của Dự án “Tăng cường pháp luật và tư pháp” của Liên minh Châu Âu (EU JULE) do UNDP và UNICEF thực hiện; trên cơ sở kết quả khảo sát thực tiễn công tác PBGDPL tại tỉnh Đồng Tháp, tỉnh Hoà Bình và nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, Bộ Tư pháp (Cục PBGDPL) đã xây dựng tài liệu “Quy trình cơ bản PBGDPL ở cấp cơ sở” (sau đây gọi là Tài liệu) nhằm hỗ trợ cán bộ, công chức ở cấp cơ sở thực hiện quy trình cơ bản PBGDPL trong việc lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và giám sát, đánh giá hiệu quả các hoạt động PBGDPL tại địa phương.
Để Tài liệu được sử dụng một cách rộng rãi, thống nhất, Cục PBGDPL, Bộ Tư pháp đã đăng tải Tài liệu tại địa chỉ: https://pbgdpl.gov.vn/Pages/tai-lieu-hd-chuyen-mon.aspx?ItemID=14&l=TLHDChuyenMon và phát hành Tài liệu (bản in) đến Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo Công văn số 3027/BTP-PBGDPL ngày 03/6/2024 của Bộ Tư pháp. Tài liệu này giới thiệu và hướng dẫn áp dụng quy trình cơ bản PBGDPL ở cấp cơ sở, hướng dẫn tập trung vào các bước thực hiện và sử dụng các công cụ cần thiết hỗ trợ cho công tác chuẩn bị, tổ chức thực hiện và tổng kết, đánh giá một hoạt động PBGDPL ở cấp cơ sở.
Căn cứ vào điều kiện, yêu cầu thực tiễn, điều kiện đặc thù của địa phương, Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, chủ động nghiên cứu, khai thác, sử dụng Tài liệu; tổ chức tập huấn, phát hành Tài liệu cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện, tuyên truyền viên pháp luật cấp xã, các chủ thể thực hiện PBGDPL tại cấp cơ sở để tổ chức triển khai, thực hiện bảo đảm tính chuyên nghiệp, chủ động, linh hoạt, sáng tạo và hiệu quả trong công tác này.
Trong quá trình sử dụng Tài liệu, Cục PBGDPL, Bộ Tư pháp mong nhận được các ý kiến góp ý để tiếp tục hoàn thiện Tài liệu, đáp ứng yêu cầu của công tác PBGDPL trong tình hình mới.
File đính kèm
Nguồn: Cổng TTĐT Bộ Tư pháp

TIN BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC