Hỏi: Công dân Việt Nam cần có các tiêu chuẩn, điều kiện nào để được xem xét, tuyển chọn tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở? Đáp: Theo Điều 13 Luật Lực lượng tham gia...


Qua 10 năm triển khai Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ quy định về theo dõi tình hình thi hành pháp luật (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 32/2020/NĐ-CP), công tác theo dõi...


Thực hiện Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Dự án “Tăng cường pháp luật và tư pháp tại Việt Nam” do Liên minh Châu Âu tài trợ (Dự án EU JULE), trong hai ngày 28 và 29/3/2024, Cục Kiểm tra văn bản quy...


Đánh giá tác động của thủ tục hành chính trong đề nghị xây dựng văn bản là việc nghiên cứu, xem xét về sự cần thiết, tính hợp pháp, tính hợp lý và chi phí tuân thủ thủ tục hành chính nhằm lựa...


Nhằm tổ chức triển khai toàn diện, thống nhất và nâng cao hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL); hòa giải cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022. Sở Tư...


Ngày 03/3/2022, Bộ trưởng Bộ Y tế ký Quyết định số 528/QĐ-BYT ban hành tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn chăm sóc tại nhà đối với trẻ em mắc COVID-19”. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký,...


Gia đình ông A và gia đình ông C có đất giáp ranh liền kề. Để bảo vệ tài sản trong nhà và trồng rau, cây cảnh không bị gà, chó của hàng xóm sang phá rau, cây cảnh, ông A đã xây tường rào xung quanh....


Ngày 08/4/2021, Bộ Tư pháp ban hành Công văn số 1028/BTP-PBGDPL hướng dẫn một số nhiệm vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021. Trong đó, đề nghị tổ chức pháp chế các bộ, ngành, đoàn thể...


Ngày 28/01/2021, Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh đã ban hành Công văn số 86/STP-PBGDPL về việc hướng dẫn triển khai các luật, nghị quyết...