Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ 2024 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 27/6/2024. Trong đó có quy định về Quyền và trách nhiệm...


Ngày 22/7/2024, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 1707/QĐ-BTC điều chỉnh, bổ sung Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy. Theo đó, ban hành kèm theo Quyết định 1707/QĐ-BTC Bảng giá điều...


Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ 2024 có hiệu lực từ ngày 01/01/2025, trong đó có quy định các hành vi người đi xe máy không được làm. Các hành vi người đi xe máy không được làm theo Luật...


Ngày 18/7/2024, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn khóa X, Kỳ họp thứ 21 đã thông qua Nghị quyết số 07/2024/NQ-HĐND quy định về mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; chuẩn tiếp cận...


Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy Bắc Kạn về giúp đỡ xã khó khăn xây dựng nông thôn mới (giai đoạn 2021-2025), Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 44/KH-STP ngày 29/3/2024 về hỗ trợ, giúp...


Ngày 01/07/2024, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 45/2024/TT-BTC quy định nội dung về phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, sản phẩm do Nhà nước định giá. Thông tư quy định phương pháp...


Ngày 15/07/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 88/2024/NĐ-CP quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/08/2024. Nghị...


Ngày 11/7/2024, tại Hội trường lớn của huyện, UBND huyện Bạch Thông đã tổ chức Hội thi “Tìm hiểu pháp luật và tuyên truyền viên giỏi” huyện Bạch Thông năm 2024. Dự Hội thi có đồng chí Hoàng Thu...


kết nối Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp tỉnh với Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch thực hiện liên thông 02 nhóm TTHC; hướng dẫn thực hiện Quy trình liên thông nhóm thủ tục cấp...


Luật Căn cước đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 27 tháng 11 năm 2023. Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2024. Theo...