Sáng 23/7, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố các luật được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 7, bao gồm: Luật Thủ...


Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ 2024 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 27/6/2024. Trong đó có quy định về Quyền và trách nhiệm...


Ngày 22/7/2024, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 1707/QĐ-BTC điều chỉnh, bổ sung Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy. Theo đó, ban hành kèm theo Quyết định 1707/QĐ-BTC Bảng giá điều...


Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ 2024 có hiệu lực từ ngày 01/01/2025, trong đó có quy định các hành vi người đi xe máy không được làm. Các hành vi người đi xe máy không được làm theo Luật...


Ngày 18/7/2024, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn khóa X, Kỳ họp thứ 21 đã thông qua Nghị quyết số 07/2024/NQ-HĐND quy định về mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; chuẩn tiếp cận...


Ngày 01/07/2024, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 45/2024/TT-BTC quy định nội dung về phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, sản phẩm do Nhà nước định giá. Thông tư quy định phương pháp...


Ngày 15/07/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 88/2024/NĐ-CP quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/08/2024. Nghị...


Từ ngày 1/7/2024, Luật Căn cước năm 2023 chính thức có hiệu lực, thay thế cho Luật Căn cước công dân. Theo quy định, thẻ căn cước công dân đã được cấp trước ngày Luật Căn cước có hiệu lực thi...


Ngày 25/6/2024, Chính phủ ban hành Nghị định số 70/2024/NĐ-CP của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước (Nghị định số 70/2024/NĐ-CP). Nghị định số...


Ngày 29/6/2024, Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 28//2024/TT -CA sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2023/TT-BCA ngày 01/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định nhiệm vụ,...