Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Cổng thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bắc Kạn là nơi cung cấp thông tin về pháp luật, hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bắc Kạn trên môi trường mạng Internet. Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn là cơ quan thường trực của Cổng.

Cổng thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bắc Kạn cung cấp công khai, minh bạch, kịp thời, chính xác những thông tin, như sau:

1. Giới thiệu về vị trí, vai trò, cơ cấu tổ chức, địa chỉ liên hệ của Cổng thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bắc Kạn;

2. Hoạt động về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh;

3. Các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hoà giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; báo cáo thống kê số liệu phục vụ hoạt động quản lý Nhà nước;

4. Hướng dẫn kỹ thuật, nghiệp vụ nhằm thực hiện các hoạt động về phổ biến, giáo dục pháp luật như quy trình, cách thức, công văn, tài liệu, biểu mẫu;

5. Tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật, bao gồm sách, tài liệu, đề cương, tờ gấp, pa nô, áp phích, tiểu phẩm, tình huống pháp luật, các tài liệu đa phương tiện;

6. Trả lời ý kiến và tư vấn độc giả;

7. Các văn bản pháp luật mới ban hành (gồm Trung ương và địa phương);

8. Hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp; thông tin về công tác hoà giải ở cơ sở và công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn;

9. Hoạt động thực hiện các Chỉ thị, Kết luận của Ban Bí thư Trung ương Đảng; các văn bản chỉ đạo của Tỉnh uỷ, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh;

10. Về những nghiên cứu, trao đổi các vấn đề thực thi pháp luật trong lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật, hoà giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật;

11. Về gương người tốt việc tốt, gương điển hình trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hoà giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh;

12. Góp ý các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và các dự thảo văn bản liên quan đến công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của địa phương;

13. Tích hợp thông tin: Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia; Công báo tỉnh Bắc Kạn; Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Tư pháp; Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật;

14. Tích hợp một số dịch vụ thông tin khác bao gồm: Thống kê truy cập, tìm kiếm thông tin;

15. Các thông tin khác theo yêu cầu của Chính phủ, của UBND tỉnh và quy định của pháp luật.

 Liên kết website
Thống kê truy cập
Thống kê: 555.048
Online: 33