Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM
Số / kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
295/KH-HĐPH 09/05/2022 Kế hoạch kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022
283/KH-UBND 29/04/2022 Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1252/QĐ-TTg ngày 26/9/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tăng cường thực thi hiệu quả Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị và các khuyến nghị của Ủy ban nhân quyền Liên hợp quốc trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
66/KH-STP 08/04/2022 Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2022
209/STP-PB&TDTHPL 23/03/2022 Về việc chỉ đạo, phối hợp, hướng dẫn thực hiện công tác PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022
174/KH-UBND 21/03/2022 Kế hoạch Điều tra, khảo sát và thu thập thông tin về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành của tỉnh Bắc Kạn, năm 2022
57/KH-STP 16/03/2022 Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022” năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
161/KH-UBND 15/03/2022 Kế hoạch thực hiện Đề án Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng Công an nhân dân trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2022
745/BTP-PBGDPL 14/03/2022 V/v hướng dẫn thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022
126/STP-PB&TDTHPL 01/03/2022 Công văn về việc phối hợp và chỉ đạo thực hiện QĐ số 25/2021/QĐ-TTg và Thông tư số 09/2021/TT-BTP về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
124/KH-UBND 25/02/2022 Kế hoạch tổ chức triển khai, thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 08/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng công tác dân vận trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
97/KH-UBND 18/02/2022 Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2022
57/KH-UBND 28/01/2022 Hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bắc Kạn năm 2022
54/KH-UBND 27/01/2022 Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022
55/BC-HĐPH 27/01/2022 Báo cáo tổng kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022
38/KH-UBND 21/01/2022 Kế hoạch Theo dõi tình hình thi hành pháp luật và thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2022
13/TB-HĐPH 21/01/2022 Thông báo về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bắc Kạn
78/QĐ-UBND 19/01/2022 Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bắc Kạn
05/QĐ-UBND 05/01/2022 Quyết định về việc kiện toàn Ban biên tập và Tổ thư ký Ban biên tập Cổng thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bắc Kạn
164/KH-STP 17/05/2021 Kế hoạch thực hiện Đề án "Nâng cao năng lực đội ngũ hoà giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2022" trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2021
07/2021/QĐ-UBND 10/05/2021 Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Cổng thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bắc Kạn