Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM
Số / kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
634/KH-UBND 22/09/2023 Kế hoạch triển khai thi hành các luật được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 5
631/KH-UBND 21/09/2023 Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (9/11)
325/KH-UBND 23/05/2023 Kế hoạch tổ chức Hội thi “Hoà giải viên giỏi tỉnh Bắc Kạn lần thứ IV” năm 2023
104/BC-UBND 22/02/2023 Báo cáo tổng kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023
90/KH-UBND 17/02/2023 Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023
42/KH-UBND 30/01/2023 Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2023
551/KH-UBND 26/08/2022 Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (9/11)
89/TB-HĐPH 15/08/2022 Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tại Hội nghị sơ kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 6 tháng đầu năm 2022
485/KH-UBND 29/07/2022 Kế hoạch Tổng kết 10 năm thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
443/KH-UBND 14/07/2022 Kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2022” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
407/KH-UBND 29/06/2022 Kế hoạch Tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
295/KH-HĐPH 09/05/2022 Kế hoạch kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022
283/KH-UBND 29/04/2022 Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1252/QĐ-TTg ngày 26/9/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tăng cường thực thi hiệu quả Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị và các khuyến nghị của Ủy ban nhân quyền Liên hợp quốc trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
66/KH-STP 08/04/2022 Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2022
209/STP-PB&TDTHPL 23/03/2022 Về việc chỉ đạo, phối hợp, hướng dẫn thực hiện công tác PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022
174/KH-UBND 21/03/2022 Kế hoạch Điều tra, khảo sát và thu thập thông tin về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành của tỉnh Bắc Kạn, năm 2022
57/KH-STP 16/03/2022 Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022” năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
161/KH-UBND 15/03/2022 Kế hoạch thực hiện Đề án Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng Công an nhân dân trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2022
745/BTP-PBGDPL 14/03/2022 V/v hướng dẫn thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022
126/STP-PB&TDTHPL 01/03/2022 Công văn về việc phối hợp và chỉ đạo thực hiện QĐ số 25/2021/QĐ-TTg và Thông tư số 09/2021/TT-BTP về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật