Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

    Ngày 04/02/2021 UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Kế hoạch số 53/KH-UBND về tổ chức đợt thi đua thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trên cơ sở đó, các cấp, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh chủ động xây dựng Kế hoạch tổ chức triển khai phát động thi đua của đơn vị mình, với chủ đề “Nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Kạn thi đua thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026”. Đây là một trong những đợt thi đua trọng tâm 6 tháng đầu năm 2021, được triển khai sâu rộng từ tỉnh tới cơ sở, đến mọi cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân với nội dung, hình thức phong phú, thiết thực và đạt được những kết quả nhất định:

    Một là, trong công tác tuyên truyền về đợt thi đua thực hiện bầu cử

    Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã ban hành kế hoạch để tổ chức, triển khai công tác thông tin tuyên truyền về thi đua trong công tác bầu cử phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19, đảm bảo các hình thức tuyên truyền đa dạng, rộng khắp và hiệu quả; chú trọng công tác thông tin, tuyên truyền trong quá trình chuẩn bị tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; đồng thời bảo đảm ổn định chính trị, giữ vững trật tự an toàn xã hội; tuyên truyền về quyền và nghĩa vụ của công dân góp phần nâng cao ý thức làm chủ, tinh thần tự giác của công dân trong thực hiện bầu cử.

    Các cơ quan truyền thông của địa phương đã xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, dành thời lượng tương xứng để tuyên truyền về Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND; giới thiệu chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND…Các tổ chức đoàn thể các cấp (Hội phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Công đoàn) tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức với mục tiêu thi đua phục vụ tốt cuộc bầu cử đến đoàn viên, hội viên. Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh tổ chức các Hội nghị để tuyên truyền bình đẳng giới trong giới thiệu ứng cử viên.

    Hai là, trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong thi đua phục vụ bầu cử

    Các sở, ban, ngành, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh và các địa phương đã tổ chức phát động các đợt thi đua thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 gắn với các phong trào thi đua yêu nước khác, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; tổ chức nghiên cứu, phổ biến, quán triệt Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác bầu cử, các nội dung cơ bản của Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương; xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; luôn bám sát lộ trình theo Kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử, kịp thời xử lý những vướng mắc phát sinh. Trong quá trình thực hiện đã tổ chức cuộc bầu cử theo đúng quy trình, thời gian quy định, với tỷ lệ cử tri đi bầu cử cao, kết quả bầu cử đảm bảo số lượng, cơ cấu theo quy định; giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo của công dân và bảo đảm tuyệt đối về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau ngày bầu cử.

    Ba là, kết quả của cuộc bầu cử

    Công tác bầu cử của tỉnh đã được triển khai toàn diện, chặt chẽ. Ủy ban bầu cử tỉnh và từng thành viên Ủy ban bầu cử theo nhiệm vụ được phân công đã chủ động bám sát địa phương để chỉ đạo công tác bầu cử theo đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn của Trung ương. Ủy ban bầu cử các cấp đã làm tốt công tác triển khai các Chỉ thị, chỉ đạo của Trung ương, Ban chỉ đạo bầu cử tỉnh, Ủy ban bầu cử tỉnh về công tác bầu cử và chủ động ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn về công tác bầu cử tại địa phương. Cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia phục vụ cũng như trực tiếp bỏ phiếu bầu cho các đại biểu xứng đáng nhất. Do vậy, kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tỉnh Bắc Kạn đúng theo luật định và đạt kết quả cao, cụ thể cử tri tỉnh Bắc Kạn: Đi bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND cấp tỉnh đạt tỉ lệ: 99,81%, đại biểu cấp huyện đạt tỉ lệ: 99,77%, đại biểu cấp xã đạt tỉ lệ: 99,71%; bầu được 6/6 đại biểu Quốc hội khóa XV, 50/50 đại biểu HĐND tỉnh, 238/242 đại biểu HĐND cấp huyện, 1.952/2.019 đại biểu HĐND cấp xã.

    Từ những kết quả hưởng ứng đợt thi đua thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương đã có những tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần mang lại thành công cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Với những thành tích đạt được, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ thẩm quyền khen thưởng đã tặng hàng trăm Giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc; đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 03 tập thể và 03 cá nhân; Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 27 tập thể và 31 cá nhân.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 554.958
   Online: 18