Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Ngày 21/10/2021, Tỉnh ủy Bắc Kạn ban hành Kế hoạch số 61-KH/TU về thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới.

Mục tiêu cụ thể của Kế hoạch là đến năm 2025: Phấn đấu toàn tỉnh có 23.000 đoàn viên công đoàn; cơ bản các doanh nghiệp (có từ 15 công nhân, lao động trở lên) có tổ chức công đoàn (đến năm 2023 phấn đấu toàn tỉnh có 22.000 đoàn viên công đoàn); phấn đấu trên 80% các doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức công đoàn ký được thỏa ước lao động tập thể (đến năm 2023 đạt tỷ lệ trên 70%).

Đến năm 2030: Phấn đấu toàn tỉnh có 26.000 đoàn viên công đoàn; nơi chưa có tổ chức đại diện người lao động thì phần lớn người lao động được tập hợp tham gia một số hoạt động của Công đoàn Việt Nam; phấn đấu trên 85% các doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức công đoàn ký kết được thỏa ước lao động tập thể.

Đến năm 2045: Hầu hết người lao động tại cơ sở là đoàn viên công đoàn; trên 99% doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức công đoàn ký kết được thỏa ước lao động tập thể.

Theo đó, Kế hoạch đưa ra 06 nhiệm vụ, giải pháp để triển thực hiện đó là: Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tập hợp, vận động đoàn viên, người lao động; tập trung phát triển đoàn viên, công đoàn cơ sở; tiếp tục sắp xếp, hoàn thiện mô hình tổ chức, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên nghiệp, có phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn đáp ứng yêu cầu tình hình mới; xây dựng nguồn lực tài chính đủ mạnh để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn; tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng đối với tổ chức và hoạt động công đoàn; hoàn thiện cơ chế chính sách, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội với công đoàn

Chi tiết file đính kèm

 

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 214.466
   Online: 13