Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Ngày 28 tháng 01 năm 2022, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bắc Kạn ban hành Kế hoạch số 57/KH-HĐPH về hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bắc Kạn năm 2022.

Với mục đích, tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bắc Kạn (gọi tắt là Hội đồng) theo Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012; Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành. Khẳng định vị trí, phát huy vai trò của Hội đồng trong tư vấn, tham mưu giúp Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh chỉ đạo, phối hợp thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (gọi tắt là PBGDPL); bảo đảm công tác PBGDPL được tổ chức thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả trên phạm vi toàn tỉnh.

Kế hoạch đã đề ra 04 nội dung hoạt động chủ yếu; phân công trách nhiệm thành viên Hội đồng, như sau:

I. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Tham mưu, tư vấn ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai công tác PBGDPL và triển khai các hoạt động của Hội đồng năm 2022

2. Tổ chức các phiên họp Hội đồng và Tổ Thư ký để triển khai hoạt động của Hội đồng; sơ kết, tổng kết hoạt động, thảo luận các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác PBGDPL của các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND cấp huyện (gọi tắt là cơ quan, đơn vị, địa phương).

3. Tư vấn giúp UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ PBGDPL:

3.1. Xác định chủ đề, định hướng nội dung trọng tâm cần phổ biến gắn với công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp. Trong đó, tập trung vào nội dung sau đây:

3.2. Tư vấn, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức triển khai tổng kết 10 năm thi hành Luật Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2012 và tổng kết 10 năm thực hiện Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

3.3. Tư vấn tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2022” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

3.4. Tham mưu, tư vấn các giải pháp về củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực và sử dụng có hiệu quả đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật.

3.5. Tư vấn, hướng dẫn, phát huy vai trò của các thành viên Hội đồng về triển khai các nhiệm vụ PBGDPL trong nhà trường và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trọng tâm là đổi mới nội dung, hình thức giảng dạy, học tập môn học pháp luật và giáo dục công dân theo hướng tiên tiến, hiện đại, phù hợp; tăng cường việc kiểm tra, đánh giá công tác giáo dục pháp luật trong nhà trường và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

3.6. Tư vấn đổi mới, đa dạng các nội dung, hình thức thông tin, tuyền truyền pháp luật trên Cổng thông tin điện tử PBGDPL tỉnh.

4. Ban hành Kế hoạch kiểm tra và tổ chức các Đoàn kiểm tra theo kế hoạch (tùy theo tình hình thực tiễn, tổ chức kiểm tra bằng hình thức phù hợp).

II. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG THỰC HIỆN PBGDPL THEO LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

1. Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng: Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, tổng kết và triển khai các hoạt động của Hội đồng năm 2022; chỉ đạo việc triển khai các Đề án về PBGDPL, hòa giải ở cơ sở do Sở Tư pháp chủ trì, định hướng nội dung trọng tâm cần PBGDPL; củng cố, kiện toàn, quản lý gắn với sử dụng có hiệu quả đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, tuyên truyền viên pháp luật; triển khai thực hiện nhiệm vụ đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL; tập trung công tác phổ biến về cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp, chú trọng lĩnh vực thi hành án dân sự, hành chính, bổ trợ tư pháp và các lĩnh vực có liên quan.

2. Phó Chủ tịch Hội đồng là Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh: Chỉ đạo, hướng dẫn triển khai công tác PBGDPL trong các tổ chức là thành viên của Mặt trận Tổ quốc; huy động các tổ chức đoàn thể xã hội tham gia PBGDPL, vận động Nhân dân tuân thủ, chấp hành pháp luật.

3. Ủy viên Hội đồng là Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh: Chỉ đạo, hướng dẫn triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh ban hành đến cán bộ, Nhân dân trên địa bàn tỉnh; phối hợp với Cơ quan Thường trực của Hội đồng xây dựng dự thảo các chương trình, kế hoạch, báo cáo, văn bản của Hội đồng trình Chủ tịch Hội đồng ban hành.

4. Ủy viên Hội đồng là Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo, hướng dẫn, định hướng chủ đề, tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật qua mạng lưới thông tin ở cơ sở, trên các phương tiện truyền thông đại chúng, cơ quan báo chí qua các chuyên trang, chuyên mục, chương trình, ấn phẩm, bài viết về PBGDPL; triển khai công tác PBGDPL trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

5. Ủy viên Hội đồng là Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo: Chỉ đạo công tác PBGDPL trong nhà trường; chỉ đạo, hướng dẫn đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp, chương trình, nội dung PBGDPL và triển khai thực hiện tốt công tác PBGDPL trong nhà trường; biên soạn, phát hành các tài liệu tham khảo phục vụ việc dạy và học pháp luật trong nhà trường; triển khai các hoạt động PBGDPL ngoại khóa.

6. Ủy viên Hội đồng là Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Chỉ đạo, hướng dẫn triển khai công tác PBGDPL trong các cơ sở giáo dục nghề nghiêp, cho các nhóm đối tượng đặc thù, trọng tâm là phổ biến về chính sách pháp luật đối với người có công, người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em, chính sách lao động, việc làm, phòng, chống tệ nạn xã hội, bình đẳng giới, chính sách an sinh xã hội, chính sách giảm nghèo bền vững.

7. Ủy viên Hội đồng là Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh: Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện lồng ghép công tác tuyên truyền, PBGDPL thông qua công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án hình sự, hòa giải trong tố tụng, trong đó tập trung vào việc phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân vào đường lối, chính sách của Đảng, sự nghiêm minh của pháp luật.

8. Ủy viên Hội đồng là Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh: Tham mưu, tổ chức triển khai các giải pháp nhằm tăng cường công tác PBGDPL trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo tinh thần Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 của Quốc hội phê duyệt Đề án tổng thể phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

9. Ủy viên Hội đồng là lãnh đạo sở, ngành, đoàn thể được giao chủ trì thực hiện các Đề án, Chương trình về PBGDPL hoặc PBGDPL cho đối tượng đặc thù theo Luật PBGDPL (Công an tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Ban Dân tộc, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Tỉnh đoàn, Hội Luật gia tỉnh...) chỉ đạo, hướng dẫn, chú trọng triển khai thực hiện công tác PBGDPL thuộc lĩnh vực quản lý và đối tượng đặc thù phù hợp với nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

10. Ủy viên Hội đồng là lãnh đạo Sở Tài chính: Tư vấn giải pháp về kinh phí cho công tác PBGDPL và bảo đảm triển khai thực hiện các Chương trình, Đề án về PBGDPL.

11. Ủy viên Hội đồng là lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh chỉ đạo hoặc tham mưu Thủ trưởng hướng dẫn triển khai thực hiện công tác PBGDPL trong ngành, lĩnh vực được giao quản lý theo Kế hoạch công tác PBGDPL; tăng cường phối hợp với các thành viên Hội đồng trong PBGDPL cho công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên của cơ quan, tổ chức mình; phối hợp Sở Tư pháp trong biên soạn đề cương, tài liệu tuyên truyền văn bản pháp luật mới, các hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật thuộc ngành, lĩnh vực mình quản lý để đăng tải trên Cổng thông tin Phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh; định kỳ 06 tháng, năm tổng hợp kết quả, báo cáo Hội đồng tỉnh; thực hiện đầy đủ trách nhiệm của Ủy viên Hội đồng theo quy định tại Quyết định số 2113/QĐ-UBND.

Chi tiết Kế hoạch số 57/KH-HĐPH xem file đính kèm

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 323.615
   Online: 32