Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Năm 2021, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp đã tác động và gây nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến sự chỉ đạo, điều hành ở hầu hết các cấp, các ngành, các lĩnh vực trên địa bàn tỉnh, trong đó có huyện Chợ Mới. Nhưng với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền, sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị trên địa bàn huyện, đã kịp thời khắc phục những khó khăn, thực hiện có hiệu quả mục tiêu kép, kinh tế xã hội phát triển, cải cách hành chính được đẩy mạnh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Trong những kết quả đó, có sự đóng góp không nhỏ của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

        Thứ nhất, về công tác phổ biến giáo dục pháp luật

        Để thực hiện có hiệu quả công tác này trên địa bàn cấp ủy, chính quyền địa phương đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, tập trung nguồn lực, đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, ứng dụng công nghệ thông tin để thích ứng với tình hình dịch Covid-19 và phù hợp với đặc điểm tình hình cụ thể tại địa phương, với quan điểm “phổ biến giáo dục pháp luật là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị”.

        Theo đó, ngay từ đầu năm 2021, UBND huyện Chợ Mới đã ban hành Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 22/01/2021 về công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021; chỉ đạo Hội đồng PHPBGDPL cùng cấp ban hành Kế hoạch số 63/KH-HĐPH ngày 09/02/2021 về hoạt động của Hội đồng PHPBGDPL huyện. Trên cơ sở kế hoạch đã ban hành, các xã, thị trấn đã xây dựng kế hoạch thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. 

        UBND huyện và Hội đồng PHPBGDPL huyện ban hành các kế hoạch, văn bản để triển khai nhiệm vụ theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Tư pháp và đặc điểm tình hình cụ thể của địa phương, cụ thể như: Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 12/01/2021 về thực hiện kết luận số 80-KL/TU ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân; Kế hoạch số 50/KH-UBND ngày 29/01/2021 về triển khai thi hành các Luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ X trên địa bàn huyện; Kế hoạch số 63/KH-HĐPH ngày 09/02/2021 về hoạt động của Hội đồng PHPBGDPL huyện năm 2021; Kế hoạch số 88/KH-HĐPH ngày 15/3/2021 về tổ chức thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Kế hoạch số 167/KH-UBND ngày 24/5/2021 về thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2018 - 2021” trên địa bàn huyện Chợ Mới năm 2021; Kế hoạch số 169/KH-UBND ngày 26/5/2021 về thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung công ước tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn trên địa bàn huyện Chợ Mới năm 2021; Kế hoạch số 179/KH-UBND ngày 31/5/2021 về thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 - 2021” trên địa bàn huyện Chợ Mới năm 2021; Kế hoạch số 127/KH-HĐPH ngày 13/4/2021 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện về tuyên truyền pháp luật tại các xã năm 2021.

        UBND huyện đã tổ chức 01 hội nghị giới thiệu Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015; Luật Cư trú năm 2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2020 và Luật bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018 với 70 đại biểu là lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện, các cơ quan của tỉnh đóng trên địa bàn, báo cáo viên pháp luật cấp huyện, lãnh đạo UBND các xã, thị trấn, công chức Tư pháp - Hộ tịch, công chức Văn phòng - Thống kê, Trưởng công an các xã, thị trấn; đăng tải tài liệu giới thiệu các Luật trên cổng thông tin điện tử huyện để phục vụ nhu cầu tìm hiểu của cá nhân, tổ chức; chỉ đạo Hội đồng PHPBGDPL huyện tổ chức 01 cuộc tuyên truyền pháp luật trực tiếp với 04 hội nghị tại các cụm xã với 260 lượt người, cấp phát miễn phí 260 cuốn tài liệu về Luật Đất đai 2013, Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013, Luật trẻ em năm 2016 và Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.

        Phối hợp với Sở Tư pháp cấp phát 20 cuốn tài liệu tuyên truyền văn bản pháp luật mới cho các báo cáo viên pháp luật, 16 cuốn tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực, nghiệp vụ phổ biến giáo dục pháp luật thông qua ứng dụng công nghệ thông tin cho công chức phòng Tư pháp và công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã; cấp phát tờ gấp "Tìm hiểu một số quy định của pháp luật về tranh chấp đất đai" cho hòa giải viên cơ sở, tờ gấp "Tìm hiểu quy định của Bộ luật Hình sự"; tờ gấp "Tìm hiểu quy định của Luật Tố cáo" cho UBND các xã, thị trấn để tiếp tục cấp phát cho nhân dân tại địa phương; tờ gấp "Tìm hiểu một số quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng" được cấp phát cho các phòng, ban, ngành để phổ biến cho cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị.

        Hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam (9/11), đã ban hành Kế hoạch số 293/KH-UBND ngày 06/10/2021 về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn huyện và tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, phổ biến như: tuyên truyền Luật nghĩa vụ quân sự, Luật cư trú, Luật hộ tịch tại các xã Yên Hân, Thanh Vận, Thanh Thịnh, Quảng Chu và Nông Hạ với hơn 300 lượt người tham dự là Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng ban công tác mặt trận thôn và thanh niên trong độ tuổi khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2021; Cấp phát miễn phí hơn 300 tài liệu tuyên truyền; phát động hưởng ứng cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến do UBND tỉnh tổ chức được 638 lượt người dự thi, trong đó có 01 cá nhân đạt giải nhì, 01 cá nhân đạt giải khuyến khích và 01 giải tập thể; biên soạn 6 câu chuyện pháp luật, 7 tình huống pháp luật, tài liệu hỏi đáp pháp luật về chứng thực và phòng chống tham nhũng dưới hình thức file âm thanh để tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở; tuyên truyền lưu động hưởng ứng Ngày pháp luật trên dọc tuyến đường QL3 từ thị trấn Đồng Tâm đến Hòa Mục; treo 03 băng dôn tuyên truyền tại trụ sở UBND huyện và dọc tuyến đường QL3. 

        Việc kiện toàn Hội đồng PHPBGDPL huyện và đội ngũ báo cáo viên pháp luật được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Theo đó, Hội đồng PHPBGDPL huyện được kiện toàn với 26 thành viên theo Quyết định số 186/QĐ-UBND ngày 05/02/2021 của UBND huyện và Quyết định số 1501/QĐ-UBND ngày 19/7/2021; chỉ đạo Hội đồng PHPBGDPL huyện rà soát, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp huyện, tuyên truyền viên pháp luật cấp xã. Theo đó, Chủ tịch UBND huyện đã miễn nhiệm đối với 08 báo cáo viên không còn đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định và công nhận mới đối với 06 báo cáo viên mới. Đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật cấp xã được quan tâm kiện toàn với tổng số gần 300 người, trong đó gần 140 người tham gia phổ biến pháp luật trực tiếp.

        Đối với cấp xã đã tổ chức được khoảng 390 cuộc tuyên truyền pháp luật trực tiếp với khoảng 20.000 lượt người tham dự; tổ chức được 02 cuộc thi tìm hiểu pháp luật với hình thức sân khấu thu hút khoảng hơn 200 lượt người tham gia, cấp phát miễn phí hơn 3.000 tài liệu tuyên truyền.

        Thứ hai, về công tác hòa giải ở cơ sở

        Ban hành Kế hoạch số 166/KH-UBND ngày 24/5/2021 về thực hiện Đề án "Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022" trên địa bàn huyện năm 2021. Theo đó, quan tâm củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực cho đội ngũ tổ hòa giải, hòa giải viên ở cơ sở (trên địa bàn huyện có 158 tổ hòa giải với tổng số 985 hòa giải viên). Trong năm 2021 đã có 650 lượt hòa giải viên được tập huấn nghiệp vụ, bồi dưỡng kiến thức pháp luật; các tổ hòa giải đã tiếp nhận hòa giải 166 vụ tranh chấp, mẫu thuẫn phát sinh ở cơ sở (tỷ lệ hòa giải thành đạt gần 80%).

        Thứ ba, về , thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

        Ban hành Kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 03/3/2021 về đánh giá, công nhận, xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021. Theo đó các xã, thị trấn trên địa bàn đã xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho các công chức đầu mối phụ trách thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí xây dựng đơn vị đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và triển khai thực hiện. Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật cũng được kịp thời kiện toàn theo Quyết định số 1513/QĐ-UBND ngày 20/7/2021. Chỉ đạo các xã, thị trấn triển khai thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; phối hợp với Sở Tư pháp cấp phát 30 cuốn tài liệu hướng dẫn xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cho thành viên Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật và công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã. Trên cơ sở kết quả đánh giá, chấm điểm đối với các xã, thị trấn, Chủ tịch UBND huyện đã ban hành Quyết định công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 đối với 14/14 xã, thị trấn trên địa bàn. 

        Với những kết quả đã đạt được về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đã góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành, tuân thủ pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân nhân, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Chợ Mới năm 2021.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 323.715
   Online: 28