Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Bắc Kạn là một tỉnh kinh tế - xã hội còn rất nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo còn cao, trình độ dân trí không đồng đều, đời sống Nhân dân tuy đã được cải thiện nhưng nhìn chung vẫn còn thấp so với mặt bằng chung cả nước. Khoảng cách giới và bất bình đẳng giới vẫn tồn tại, phần lớn nghiêng về phía phụ nữ, nhất là đối với phụ nữ là người dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa.

    Trong những năm qua, tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương triển khai nhiều chương trình, chính sách quan trọng nhằm thúc đẩy công tác bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh. Trong đó, Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018 - 2025” được triển khai thực hiện tập trung hướng đến khu vực đang gặp nhiều rào cản về bình đẳng giới - vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

    Qua gần 03 năm triển khai Đề án, đã xây dựng được 04 Mô hình điểm tại 04 xã có tỷ lệ biểu hiện xu thế bất bình đẳng giới cao nhất toàn tỉnh (gồm: Đôn Phong, huyện Bạch Thông; Hoàng Trĩ, huyện Ba Bể; Xuân Lạc, huyện Chợ Đồn và Thanh Vận, huyện Chợ Mới); tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, nâng cao năng lực tổ chức và triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về bình đẳng giới cho gần 200 tuyên truyền viên tại cơ sở; tổ chức tuyên truyền trực tiếp tại các thôn triển khai Mô hình điểm cho hàng trăm người dân về pháp luật bình đẳng giới, hôn nhân và gia đình, phòng chống bạo lực gia đình và các nội dung liên quan đến yếu tố giới; tổ chức 02 cuộc thi tìm hiểu pháp luật về bình đẳng giới tại 02 điểm trường thuộc Mô hình điểm xã Đôn Phong (huyện Bạch Thông) và xã Hoàng Trĩ (huyện Ba Bể), thu hút đông đảo người dân, các em học sinh và phụ huynh học sinh đến tham dự. Ngoài ra đã thực hiện biên soạn, in ấn và phát hành các sản phẩm truyền thông về bình đẳng giới phù hợp với phong tục, tập quán và văn hóa từng dân tộc với 440 tờ gấp tuyên truyền, 230 cuốn sổ tay “Thúc đẩy bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số” cung cấp cho đội ngũ tuyên truyền viên để làm tài liệu tuyên truyền tại cơ sở.

Ảnh: Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về bình đẳng giới tại xã Hoàng Trĩ, huyện Ba Bể

    Đề án triển khai bước đầu đã phát huy hiệu quả. Thông qua nhiều hình thức tuyên truyền, giáo dục về bình đẳng giới đã giúp cho các cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức và người dân thấy rõ nguy cơ, thực trạng của vấn đề bất bình đẳng giới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Hỗ trợ cho đội ngũ cán bộ, công chức khả năng lồng ghép các chính sách về giới vào các chương trình kinh tế - xã hội ở địa phương có hiệu quả hơn, tăng cường sự gắn kết và quan tâm trực tiếp của lãnh đạo địa phương đối với các vấn đề liên quan tới bình đẳng giới và bạo lực giới. Đồng thời, tạo điều kiện cho đồng bào dân tộc thiểu số nói chung và phụ nữ dân tộc thiểu số nói riêng được tìm hiểu về pháp luật, biết bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của mình. Phụ nữ dần thể hiện được quyền bình đẳng trong đời sống xã hội và tham gia vào nhiều hoạt động trên các lĩnh vực khác nhau của xã hội.

    Trong giai đoạn 2022-2025, hướng tới thực hiện thành công các mục tiêu bình đẳng giới, nâng cao vị thế của phụ nữ dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp sau:

    1. Tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp trong chỉ đạo và thực hiện các mục tiêu bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số. Tăng cường sự phối hợp giữa các sở, ban, ngành, đoàn thể trong việc triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh; chú trọng lồng ghép công tác bình đẳng giới với nhiệm vụ của các ngành và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và các địa phương.

    2. Tập trung đầu tư và củng cố cơ sở hạ tầng ở một số vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn để giúp phụ nữ dân tộc thiểu số tiếp cận tốt hơn và tham gia vào hoạt động kinh tế, các dịch vụ an sinh xã hội. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế giữa các ngành, tạo điều kiện cho phụ nữ và nam giới vùng dân tộc thiểu số có việc làm tại chỗ, có điều kiện chia sẻ lẫn nhau trong sản xuất, kinh doanh, gia đình và các hoạt động xã hội.

    3. Triển khai nhân rộng các mô hình, những cách làm, giải pháp thực hiện hiệu quả công tác bình đẳng giới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

    4. Vận động, đề xuất, kêu gọi các nguồn tài trợ từ các tổ chức, cá nhân, các dự án hợp tác quốc tế trong thực hiện công tác bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 323.754
   Online: 42