Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020) với mục tiêu tạo khuôn khổ pháp lý trong xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL), hướng tới vận hành hệ thống pháp luật thống nhất, đồng bộ, minh bạch, khả thi. Theo đó, đối với tỉnh Bắc Kạn, một trong những biện pháp, cách thức điều hành phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng ở địa phương của các cấp chính quyền hiệu quả, thích ứng đó là nâng cao chất lượng công tác xây dựng VBQPPL.

    Tăng cường chỉ đạo, nâng cao năng lực cho đội ngũ công chức làm công tác VBQPPL

    Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát VBQPPL, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 27/8/2021 về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng và thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Theo đó, yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế; chủ động đề nghị xây dựng VBQPPL theo hướng bám sát chủ trương, đường lối của Đảng và yêu cầu thực tiễn về các lĩnh vực cần ưu tiên trong xây dựng, hoàn thiện và thi hành pháp luật; đảm bảo tuân thủ đúng quy định của Luật ban hành VBQPPL, kiểm soát chặt chẽ các quy định, thủ tục hành chính gây phiền hà, khó khăn cho doanh nghiệp, người dân; thường xuyên, tăng cường thực hiện rà soát VBQPPL thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được phân công quản lý để tự mình hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới VBQPPL nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy phát triển KT-XH ở địa phương; tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế tại các sở, ban, ngành; kiện toàn đội ngũ công chức tư pháp cấp huyện, cấp xã đảm bảo năng lực, trình độ thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu về công tác VBQPPL.

    Thực hiện Quyết định số 04/QĐ-TTg ngày 07/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 83-KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị khóa IX về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 90/KH-UBND ngày 01/4/2021 về việc thực hiện Kết luận số 83-KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị.

    Để thích ứng với tình hình thực tế trong bối cảnh phòng, chống dịch covid-19 và về cơ bản đội ngũ người làm công tác pháp chế các Sở, ngành đều hoạt động kiêm nhiệm, yêu cầu đòi hỏi phải tiếp tục nâng cao năng lực chuyên môn, đổi mới hình thức tập huấn nghiệp vụ chuyên sâu công tác VBQPPL và pháp chế. Theo đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tư pháp biên soạn, gửi tài liệu tập huấn công tác xây dựng, rà soát VBQPPL cho các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn, doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND tỉnh qua hồ sơ công việc và bưu chính; dự hội nghị trực tuyến tập huấn chuyên sâu về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành VBQPPL do Bộ Tư pháp tổ chức (tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn).

    Kết quả đạt được trong các lĩnh vực về công tác văn bản QPPL

    Thứ nhất, về  xây dựng VBQPPL: UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh ban hành 14 Nghị quyết và ban hành 25 Quyết định quy phạm pháp luật. Trong đó: chủ yếu là văn bản trong các lĩnh vực tài chính (11 văn bản); nội vụ (02 văn bản); văn hóa thể thao và du lịch (03 văn bản); tài nguyên môi trường (02 văn bản); khoa học công nghệ (02 văn bản); thông tin và truyền thông (03 văn bản) ... Các văn bản được ban hành đảm bảo đúng theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật Ban hành VBQPPL năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành VBQPPL năm 2020; 100% đề nghị xây dựng nghị quyết và dự thảo VBQPPL được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh; 100% các VBQPPL trước khi ban hành đều được Sở Tư pháp thẩm định theo quy định. Chất lượng xây dựng văn bản cơ bản đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tính khả thi, phù hợp với tình hình KT-XH và yêu cầu quản lý nhà nước của địa phương.

    Thứ hai, về kiểm tra văn bản QPPL: Chỉ đạo cơ quan chuyên môn chú trọng công tác tự kiểm tra và kiểm tra VBQPPL theo thẩm quyền nhằm phát hiện và kiến nghị xử lý kịp thời đối với các văn bản có nội dung chưa phù hợp, nhất là các văn bản có tác động lớn đến người dân và doanh nghiệp. Cụ thể:

    Đối với hoạt động tự kiểm tra: UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tư pháp tự kiểm tra đối với 25 VBQPPL được ban hành trong năm 2021. Qua kiểm tra, các VBQPPL được ban hành đúng thẩm quyền, xây dựng đảm bảo quy trình của Luật Ban hành VBQPPL năm 2015, phù hợp với pháp luật và đáp ứng yêu cầu thực tiễn quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, thực hiện yêu cầu của các Bộ, ngành trung ương (như: Bộ Quốc phòng; Bộ Tài chính; Bộ Công an; Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban dân tộc, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Ngoại giao, Thanh tra Chính phủ ...), UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tư pháp phối hợp với cơ quan chuyên môn thực hiện tự kiểm tra VBQPPL của UBND tỉnh trong các lĩnh vực nêu trên và có văn bản báo cáo kết quả tự kiểm tra, gửi các bộ, ngành trung ương theo yêu cầu. Tại cấp huyện, đã tiến hành tự kiểm tra đối với 24 văn bản. Qua kiểm tra cho thấy các văn bản ban hành cơ bản đảm bảo trình tự, thủ tục, thẩm quyền và nội dung theo quy định của pháp luật hiện hành.

    Đối với kiểm tra theo thẩm quyền: Ở cấp tỉnh, Sở Tư pháp đã thực hiện kiểm tra theo thẩm quyền đối với 34 văn bản do HĐND, UBND cấp huyện ban hành gửi đến Sở Tư pháp. Cấp huyện tiếp nhận và kiểm tra theo thẩm quyền đối với 37 VBQPPL do HĐND, UBND cấp xã ban hành. Qua kiểm tra cho thấy, VBQPPL của HĐND, UBND cấp huyện và cấp xã ban hành đảm bảo phù hợp về thẩm quyền, nội dung, trình tự ban hành theo quy định của Luật và đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước của địa phương.

    Đối với kiểm tra theo lĩnh vực, địa bàn: Sở Tư pháp thực hiện tự kiểm tra 14 văn bản do UBND tỉnh ban hành, kiểm tra theo thẩm quyền 04 văn bản do UBND cấp huyện ban hành. Qua kiểm tra không phát hiện văn bản có dấu hiệu trái pháp luật. Bên cạnh đó, để kịp thời nắm tình hình, giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác VBQPPL, thực hiện kiểm tra công tác VBQPPL tại 01 đơn vị cấp huyện (huyện Ngân Sơn); 08/08 huyện, thành phố đã kiểm tra công tác VBQPPL tại các xã, phường, thị trấn. Qua công tác kiểm tra, tự kiểm tra VBQPPL nhằm đánh giá kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; kịp thời chỉ đạo giải quyết những khó khăn vướng mắc nhằm nâng cao chất lượng, đưa công tác VBQPPL tại địa phương ngày càng đi vào nề nếp.

    Thứ ba, về rà soát văn bản QPPL: Hoạt động rà soát văn bản trên địa bàn tỉnh cơ bản được tiến hành thường xuyên, ngay khi có căn cứ rà soát văn bản, kịp thời xử lý kết quả rà soát tuân thủ trình tự, thủ tục theo quy định. Cơ quan chuyên môn kịp thời tham mưu, kiến nghị xử lý VBQPPL không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành. Do đó, công tác rà soát VBQPPL của tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần vào thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH tại địa phương. Cụ thể như: Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh đã tiến hành rà soát, kiến nghị xử lý và xử lý đối với 30/30 VBQPPL có nội dung không còn phù hợp (đạt 100% văn bản xử lý sau rà soát). Đối với cấp huyện đã tiến hành rà soát 55 VBQPPL do HĐND, UBND cấp huyện ban hành. Qua rà soát, các đơn vị đã tiến hành xử lý đối với 05 văn bản không còn phù hợp, đến thời điểm kiểm tra đã xử lý xong 100%.

    Thứ tư, về công bố danh mục văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực: UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 118/QĐ-UBND ngày 28/01/2021 về việc công bố danh mục VBQPPL của HĐND, UBND tỉnh Bắc Kạn hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ và một phần năm 2020. UBND các huyện, thành phố cũng tiến hành rà soát và công bố theo quy định tại Điều 157 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành VBQPPL.

    Khó khăn và giải pháp nâng cao chất lượng công tác VBQPPL

    Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác VBQPPL nói chung, công tác kiểm tra VBQPPL nói riêng trên địa bàn tỉnh còn những khó khăn nhất định. Trước tiên, kiểm tra văn bản là công việc khó, đòi hỏi kinh nghiệm, kiến thức chuyên môn sâu về pháp luật và kinh tế, xã hội, bản lĩnh nghề nghiệp, trong khi đó điều kiện đảm bảo về con người và cơ sở vật chất cho công tác kiểm tra văn bản trên địa bàn tỉnh nhìn chung còn chưa tương xứng. Hiện nay, tại các cơ quan chuyên môn hầu hết chưa bố trí được công chức làm công tác pháp chế chuyên trách, do vậy việc tham mưu thực hiện nhiệm vụ này còn gặp nhiều khó khăn, vai trò công chức pháp chế chưa được phát huy. Bên cạnh đó, trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid-19 cũng phần nào ảnh hưởng đến việc thực hiện hoạt động kiểm tra trực tiếp đối với các đơn vị cấp huyện, cấp xã cũng như hoạt động tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ.

    Để nâng cao hơn nữa công tác xây dựng VBQPPL ở địa phương trong thời gian tới, cần tiếp tục tăng cường tập huấn bằng nhiều hình thức (biên soạn tài liệu, sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL; tổ chức các hội nghị tập huấn...), đặc biệt là đối với những nội dung mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành VBQPPL và Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành VBQPPL nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ công chức làm công tác này tại địa phương.

    Bố trí, kiện toàn công chức làm công tác pháp chế tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh trong quá trình sắp xếp bộ máy theo quy định của Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác rà soát, hệ thống hóa VBQPPL tại địa phương.

    Phát huy vai trò, trách nhiệm của thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND cấp huyện trong chỉ đạo thực hiện rà soát, hệ thống hóa VBQPPL để bãi bỏ những văn bản trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không còn phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, cũng như phát hiện nội dung trái pháp luật để kịp thời tham mưu UBND cùng cấp ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành văn bản mới đảm bảo tính thống nhật trong hệ thống pháp luật./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 323.789
   Online: 27