Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

    Hội đồng PHPBGDPL huyện Ba Bể nhấn mạnh: tại Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự (sau đây gọi là Luật sửa đổi, bổ sung 09 luật) và 04 Nghị quyết. Trên cơ sở các luật, nghị quyết đã được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ nhất và các nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) cần tập trung triển khai trong năm 2022, đảm bảo quyền được thông tin về pháp luật của công dân, đề nghị các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt các công việc sau:

    Thứ nhất, tăng cường tổ chức phổ biến các luật, nghị quyết mới được thông qua. Theo đó, đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện đăng tải, cập nhật toàn văn nội dung các văn bản luật được sửa đổi, hợp nhất lên Cổng/Trang Thông tin điện tử huyện, loa truyền thanh cơ sở và các hình thức thích hợp khác để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân dễ dàng tiếp cận, khai thác và sử dụng khi có nhu cầu; Chỉ đạo, hướng dẫn nội dung, hình thức phổ biến văn bản luật phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn; biên soạn, phát hành rộng rãi tài liệu giới thiệu, phổ biến nội dung văn bản luật (http://pbgdpl.gov.vn; chuyên mục Tủ sách pháp luật); bố trí nguồn lực bảo đảm thực hiện nhiệm vụ.
    Thứ hai, tập trung phổ biến một số nội dung pháp luật về gia đình, trẻ em. Thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030; Chương trình về phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025, Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030, ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh tại Công văn số 9617/VPCP-NC ngày 30/12/2021 của Văn phòng Chính phủ về xử lý hành vi hành hạ, xâm hại trẻ em, đề nghị các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện và địa phương tăng cường PBGDPL về trẻ em, hôn nhân và gia đình, xử lý vi phạm hành chính, hình sự với hình thức phù hợp, trong đó tập trung các hoạt động PBGDPL tại cơ sở, tới từng gia đình như: đối thoại, giải đáp, tư vấn pháp luật, hoà giải ở cơ sở, hệ thống truyền thanh cơ sở và các hình thức PBGDPL trực quan; trên các phương tiện thông tin đại chúng, Cổng/Trang thông tin điện tử, mạng xã hội…để nâng cao nhận thức, ngăn chặn, phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật đối với trẻ em; phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội, Nhân dân trong theo dõi, phát hiện các vụ việc vi phạm. Các địa phương tổ chức tập huấn, nâng cao năng lực cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở trong việc phòng, chống bạo lực gia đình; tăng cường kiểm tra hoạt động hòa giải ở cơ sở liên quan đến gia đình.
    Thứ ba, đẩy mạnh PBGDPL về phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Trong tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, đề nghị các đơn vị, địa phương tiếp tục nâng cao tinh thần cảnh giác, đẩy mạnh phổ biến các quy định pháp luật về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 để bảo đảm thích ứng an toàn trong tình hình mới. Theo đó, hình thức PBGDPL được lựa chọn phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn bảo đảm thiết thực, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Phát huy vai trò của các phương tiện thông tin, truyền thông, mạng lưới loa truyền thanh cơ sở, PBGDPL trực quan trong công tác PBGDPL; lồng ghép sinh hoạt văn hóa, hòa giải ở cơ sở…, đồng thời phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, già làng, trưởng thôn, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng tham gia phổ biến, vận động, thuyết phục người dân nghiêm túc tuân thủ, chấp hành pháp luật, không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 323.796
   Online: 29