Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Ngày 18/02/2022, UBND huyện Ba Bể đã ban hành Kế hoạch số 47/KH-UBND triển khai công tác bồi thường Nhà nước năm 2022 trên địa bàn huyện.

        Mục đích: (1) Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả thi hành pháp luật trên địa bàn huyện; nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong thi hành công vụ; (2) Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức thực hiện; đảm bảo các điều kiện để thực hiện tốt công tác bồi thường Nhà nước trên địa bàn huyện; (3) Tăng cường sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc triển khai thực hiện công tác bồi thường Nhà nước; giải quyết kịp thời các vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện. 

         Nội dung: Công tác bồi thường nhà nước trong năm 2022 tập trung vào các nội dung sau:

        1. Công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật: Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện ban hành có liên quan đến trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (nếu có).

         2. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.

         3. Thụ lý và giải quyết đúng quy định của pháp luật các vụ việc yêu cầu bồi thường khi có phát sinh.

        4. Tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ công tác bồi thường của Nhà nước cho cán bộ, công chức được giao thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị.

       5. Theo dõi, nắm bắt, hướng dẫn nghiệp vụ, xác định cơ quan giải quyết bồi thường, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện công tác bồi thường Nhà nước, việc giải quyết bồi thường, chi trả bồi thường và trách nhiệm hoàn trả theo quy định của pháp luật.

         6. Hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường Nhà nước.

         7. Rà soát, kiện toàn đội ngũ công chức thực hiện công tác bồi thường Nhà nước.

         8. Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 3062/QĐ-BTP ngày 11/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện công tác bồi thường Nhà nước.

         9. Lập dự toán, quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí bồi thường.

         10. Thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy định.

        Kế hoạch cũng đã phân công cụ thể trách nhiệm cho Phòng Tư pháp và các cơ quan, đơn vị, địa phương trong triển khai công tác bồi thường nhà nước. Thông qua việc triển khai Kế hoạch, góp phần thực hiện hiệu quả Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, nâng cao vai trò, trách nhiệm ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức khi thi hành công vụ, góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước trên địa bàn huyện./.

        Chi tiết Kế hoạch số 47/KH-UBND xem file đính kèm

 

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 324.906
   Online: 8