Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Nhằm đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng Công an nhân dân bước đầu đi vào nề nếp, có trọng tậm, trọng điểm và đạt hiệu quả thiết thực. Công an tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 56b/KH-CAT-PV01 ngày 18/2/2022 về thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng Công an nhân dân giai đoạn 2021 - 2027” năm 2022.

    Theo đó, Kế hoạch đã đề ra 11 nội dung trong tuyên tuyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL).

    Thứ nhất, tổ chức điều tra, khảo sát, đánh giá nhu cầu thông tin về pháp luật của các đối tượng. Theo đó, thực hiện việc tổ chức điều tra, khảo sát công tác PBGDPL và nhu cầu PBGDPL của các nhóm đối tượng thuộc phạm vi quản lý của lực lượng công an nhân dân theo quy định của pháp luật. 

    Thứ hai, rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành, sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền các quy định có liên quan đến công tác PBGDPL thuộc phạm vi của Đề án

    Thứ ba, đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hình thức PBGDPL cho phù hợp với từng nhóm đối tượng, thời điểm, địa bàn, lĩnh vực.

    Đổi mới nội dung, hình thức PBGDPL của lực lượng Công an nhân dân ở cơ sở theo hướng lấy người dân làm trung tâm, bảo đảm công tác PBGDPL toàn diện, rộng khắp. Theo đó, nội dung PBGDPL tập trung vào các quy định về quyền, nghĩa vụ của công dân; các văn bản pháp luật mới ban hành liên quan đến an ninh, trật tự như: Luật Phòng, chống ma túy; Luật Cư trú; Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành…; ý thức tôn trọng, bảo vệ pháp luật, lợi ích của việc chấp hành pháp luật, gương người tốt, việc tốt trong thực hiện pháp luật; những tấm gương vươn lên sau lầm lỗi, tái hòa nhập cộng đồng; tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật xảy ra trên địa bàn, trách nhiệm của quần chúng Nhân dân trong giúp đỡ, hỗ trợ và tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật; Lựa chọn, áp dụng hình thức PBGDPL phù hợp với từng nhóm đối tượng, từng thời điểm, địa bàn, lĩnh vực, trong đó cần tăng cường các hình thức tuyên truyền, PBGDPL trực tiếp, thi tìm hiểu pháp luật, các hình thức thông qua phương tiện thông tin đại chúng và ứng dụng công nghệ thông tin, cấp phát tài liệu thiết yếu với nội dung ngắn gọn, dễ hiểu; Tổ chức giáo dục, tư vấn pháp luật cá biệt với những đối tượng yếu thế và đối tượng có nguy cơ cao vi phạm pháp luật.

Khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc triển khai thực hiện mô hình “Liên kết đảm bảo an ninh trật tự thôn Lủng Tráng - Đông Đăm” xã Hà Hiệu, huyện Ba Bể (nguồn http://conganbackan.vn)

    Thứ tư, xây dựng, học tập và nhân rộng các mô hình điểm về PBGDPL cho các đối tượng của Đề án. Theo đó, tổ chức nghiên cứu, đề xuất thí điểm áp dụng mô hình điểm tại các đơn vị, cơ sở, địa phương còn nhiều khó khăn, bất cập trong PBGDPL để tập trung tháo gỡ những tồn tại, hạn chế góp phần nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL trong tình hình mới; tổ chức trao đổi, học tập kinh nghiệm, mô hình PBGDPL có hiệu quả trong và ngoài tỉnh, phù hợp với đặc điểm của từng nhóm đối tượng của Đề án; đánh giá hiệu quả của các mô hình điểm và tổ chức nhân rộng những mô hình đạt hiệu quả tốt.

Mô hình “Tiếng mõ an ninh” ở thôn Bó Lịn, xã Vi Hương, huyện Bạch Thông mang lại hiệu quả cao trong việc đảm bảo ANTT, phát huy phong trào quần chúng tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc (nguồn http://conganbackan.vn)

    Thứ năm, cấp, phát; biên soạn các tài liệu pháp luật, tài liệu nghiệp vụ PBGDPL phục vụ cho công tác tuyên truyền, PBGDPL thuộc phạm vi của Đề án.

    Thứ sáu, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng các phương tiện thông tin đại chúng trong PBGDPL. Theo đó, xây dựng, nâng cao chất lượng các chuyên mục về PBGDPL trên các phương tiện thông tin đại chúng; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng mạng xã hội và các ứng dụng trên thiết bị di động để PBGDPL toàn diện, rộng khắp đến mọi đối tượng, địa bàn, lĩnh vực

    Thứ bảy, tổ chức phát động cho cán bộ, chiến sỹ và quần chúng nhân dân tham gia các cuộc thi tìm hiểu pháp luật 

    Thứ tám, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thực hiện công tác PBGDPL của Đề án. Theo đó, thường xuyên rà soát, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên pháp luật ở cơ sở; tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ PBGDPL cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh trong Công an tỉnh, cán bộ thực hiện công tác pháp chế và lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị thuộc Công an tỉnh, Công an các huyện, thành phố; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ PBGDPL cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp huyện trong Công an huyện; cán bộ, chiến sĩ được giao nhiệm vụ PBGDPL, Công an xã, phường, thị trấn. 

    Thứ chín, rà soát nhu cầu về trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ thực hiện Đề án và trang bị theo tiêu chuẩn định mức và yêu cầu thực tế của các cơ sở, địa phương bảo đảm đầu tư có trọng điểm, tiết kiệm, hiệu quả.

Tổ chức phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại xã Hiệp Lực, huyện Ngân Sơn (nguồn http://conganbackan.vn)

    Thứ mười, khuyến khích, huy động sự tham gia của các đoàn thể, tổ chức, cá nhân trong PBGDPL, gắn với công tác vận động quần chúng nhân dân của lực lượng Công an nhân dân.

    Tích cực huy động, tạo điều kiện thuận lợi cho các đoàn thể, cộng đồng dân cư, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động PBGDPL gắn với vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng Công an nhân dân thông qua các chương trình phổ biến, tư vấn pháp luật, tư vấn tâm lý, tư vấn, hỗ trợ việc làm, hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất, cung cấp tài liệu, trang thiết bị phục vụ PBGDPL,… theo quy định của pháp luật, phù hợp với điều kiện của từng cơ sở, địa phương.

    Thứ mười một, xây dựng các tình huống, kịch bản triển khai công tác PBGDPL gắn với vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật khi xảy ra tình huống phức tạp về an ninh, trật tự tại từng địa bàn, lĩnh vực cụ thể./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 214.523
   Online: 18