Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Ngày 02/3/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 140/KH-UBND về phòng chống tác hại thuốc lá (PCTHTL) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2022.

 

    Mục tiêu chung: Nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và người dân trên địa bàn tỉnh về tác hại của thuốc lá. Tăng cường thực thi Luật PCTHTL và xây dựng môi trường không khói thuốc tại tỉnh Bắc Kạn.

    Mục tiêu cụ thể: (1) Tiếp tục nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của việc sử dụng thuốc lá, lợi ích của môi trường không khói thuốc, các quy định của Luật PCTHTL và các văn bản hướng dẫn. (2) Tăng cường việc thực hiện quy định về môi trường không khói thuốc, cai nghiện thuốc lá, cấm quảng cáo, khuyến mại và tài trợ của các công ty thuốc lá. (3) Tiếp tục nâng cao năng lực PCTHTL cho cán bộ tham gia hoạt động PCTHTL, đưa nội dung giảng dạy về PCTHTL vào trường học và thực hiện các mô hình không khói thuốc. (4) Tăng cường thực hiện công tác kiểm tra, giám sát tình hình thực thi Luật PCTHTL và các văn bản hướng dẫn.

    Để triển khai có hiệu quả, Kế hoạch đề ra 06 nội dung hoạt động cụ thể:

    Thứ nhất, công tác chỉ đạo, điều hành: Tiếp tục kiện toàn Ban chỉ đạo PCTHTL của các sở, ban, ngành, đoàn thể, huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn để chỉ đạo, tổ chức thực hiện kế hoạch PCTHTL đạt hiệu quả; Tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch PCTHTL, phổ biến nội dung hoạt động, trách nhiệm thực hiện kế hoạch của các thành viên Ban chỉ đạo và sở, ban, ngành, địa phương; Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác tuyên truyền, phổ biến và quán triệt thực hiện nghiêm túc Luật PCTHTL; xây dựng các quy chế khen thưởng, kỷ luật phù hợp với điều kiện cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; Tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động để đánh giá hiệu quả công tác PCTHTL trên địa bàn; Tăng cường công tác thanh kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc triển khai kế hoạch PCTHTL tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

    Thứ hai, tuyên truyền, phổ biến pháp luật PCTHTL, cai nghiện thuốc lá, tác hại của hút thuốc lá, xây dựng môi trường không thuốc lá: Tăng cường tuyên truyền, phổ biến trên Báo Bắc Kạn, Đài Phát thanh - Truyền hình Bắc Kạn, Đài truyền thanh các cấp, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Trang Thông tin điện tử tỉnh và các Sở, ban, ngành, địa phương về Luật PCTHTL và các văn bản hướng dẫn, phổ biến các nội dung về tác hại của hành vi hút thuốc lá đối với sức khỏe, kinh tế, xã hội...; Tổ chức các hoạt động tuyên truyền bằng nhiều hình thức như: Truyền thông trực tiếp, giao lưu truyền thông, tuyên truyền lưu động, truyền thông lồng ghép, hội nghị, hội thảo, hội thi, tranh, ảnh, pano, áp phích, các sự kiện văn hóa, thể thao không khói thuốc,...; Tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng Ngày thế giới không thuốc lá (31/5) và Tuần lễ quốc gia không thuốc lá từ 25-31/5; Sản xuất, cấp phát tài liệu truyền thông tờ rơi, áp phích, pa nô, biển cấm hút thuốc lá cho các cơ quan, đơn vị, địa phương.

    Thứ ba, xây dựng, duy trì môi trường không khói thuốc tại các cơ quan, đơn vị, nhất là tại các trường học và cơ sở y tế trên địa bàn: Tổ chức tập huấn hướng dẫn xây dựng môi trường không khói thuốc trong nhà hàng, khách sạn cho các đối tượng là chủ sở hữu, người quản lý và nhân viên nhà hàng, khách sạn...; Tiếp tục duy trì các đơn vị, nhà hàng không khói thuốc trên địa bàn và nhân rộng thêm các cơ quan hành chính, các đơn vị, cơ sở giáo dục, y tế, nhà máy, cơ sở kinh doanh, trên các phương tiện giao thông...; Kịp thời biểu dương, khen thưởng, kỷ luật phù hợp với điều kiện cụ thể. Hàng năm tổ chức đánh giá để xét thi đua, tuyên dương, khen thưởng các đơn vị, cá nhân có mô hình hay, cách làm hiệu quả, sáng tạo trong công tác PCTHTL; Tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ký cam kết tham gia xây dựng cơ quan, đơn vị không khói thuốc, không hút thuốc lá tại các địa điểm cấm theo quy định; Xây dựng thí điểm mô hình tư vấn cai nghiện thuốc lá tại các Trung tâm Y tế các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

    Thứ tư, tập huấn, nâng cao kiến thức, năng lực cho đội ngũ phụ trách hoạt động PCTHTL: Tổ chức tập huấn cho các đối tượng là cán bộ y tế về tư vấn cai nghiện thuốc lá; giáo viên các trường để giảng dạy trong các buổi ngoại khóa; nông dân vùng trồng cây thuốc lá; trưởng, phó Ban công tác mặt trận, cựu chiến binh, đoàn thanh niên của các xã, phường, thị trấn; lực lượng thanh tra, công an, thành viên đoàn kiểm tra liên ngành... về tác hại của việc sử dụng thuốc lá, thuốc lào, các quy định của Luật PCTHTL và các văn bản hướng dẫn... 

    Thứ năm, tổ chức thanh, kiểm tra xử lý vi phạm Luật PCTHTL trên địa bàn: Tổ chức đoàn liên ngành tiến hành thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật PCTHTL tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh, các nhà hàng, cơ sở lưu trú du lịch, cá nhân kinh doanh thuốc lá...; Các ngành, địa phương chủ động tổ chức thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật về phòng chống tác hại thuốc lá của ngành, địa phương.

    Thứ sáu, công tác giám sát, đánh giá và thống kê báo cáo: Thường xuyên tổ chức giám sát hỗ trợ, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương, nhà hàng, cơ sở lưu trú du lịch... thực thi Luật PCTHTL; Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố báo cáo công tác PCTHTL của cơ quan đơn vị, địa phương gửi về Sở Y tế (cơ quan thường trực Ban chỉ đạo PCTHTL tỉnh) trước ngày 25/12 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Y tế theo quy định.

                              Chi tiết Kế hoạch số 140/KH-UBND xem file đính kèm

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 555.113
   Online: 20