Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Ngày 10/03/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Văn bản số 1432/UBND-VXNV về thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài. Theo đó, UBND tỉnh đã giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện các nội dung yêu cầu của Bộ Ngoại giao tại Công văn số 749/BNG-UBNV-PCTTra ngày 7/03/2022 về thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài; chủ động tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh những nội dung thuộc thẩm quyền theo quy định.

            Theo đó, Bộ Ngoại giao đã hướng dẫn thực hiện công tác PBGDPL liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài theo nội dung, hình thức, vai trò của cơ quan tham mưu, tư vấn về phổ biến, giáo dục pháp luật là Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp. Cụ thể:

          Thứ nhất, xây dựng kế hoạch PBGDPL liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài hoặc lồng ghép trong kế hoạch công tác PBGDPL hằng năm. Các định hướng nội dung triển khai bám sát chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác này cũng như Kết luận 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân.

          Thứ hai, về nội dung PBGDPL: Tổ chức thông tin, phổ biến các chủ trương của Đảng về công tác của người Việt Nam ở nước ngoài, nhất là Kết luận 12-KL/TW; PBGDPL về các lĩnh vực cụ thể liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài, tập trung vào các quy định về quyền, nghĩa vụ của công dân nói chung, người Việt Nam ở nước ngoài nói riêng; Luật Tương trợ tư pháp; pháp luật về hộ tịch, quốc tịch, chứng thực; xuất cảnh, nhập cảnh; pháp luật về đất đai, nhà ở; các quy định về chính sách bảo hộ của Nhà nước Việt Nam đối với công dân Việt Nam tại nước ngoài cũng như chính sách khuyến khích ưu đãi, thu hút đầu tư của Nhà nước Việt Nam trong lĩnh vực thu hút chuyên gia trí thức, kiều bào; lĩnh vực đầu tư kinh doanh; các Điều ước quốc tế liên quan….

          Thứ ba, về hình thức PBGDPL: Lựa chọn hình thức PBGDPL phù hợp với đối tượng, địa bàn, chú trọng biên soạn tài liệu PBGDPL ngắn gọn, sinh động, dễ hiểu, được dịch ra tiếng nước ngoài phổ thông hoặc tiếng nước sở tại; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, công chức, viên chức được giao nhiệm vụ trực tiếp triển khai các văn bản có nội dung liên quan đến công tác người Việt Nam ở nước ngoài, tổ chức PBGDPL trên các phương tiện thông tin đại chúng; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác PBGDPL thông qua cổng/trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, các ứng dụng mạng xã hội và các hình thức phù hợp khác.

          Thứ tư, phát huy vai trò Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp trong chỉ đạo, hướng dẫn về PBGDPL liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài; gắn PBGDPL về người Việt Nam ở nước ngoài với công tác xây dựng, tổ chức thi hành pháp luật, công tác dân vận để góp phần thống nhất nhận thức về vị trí, vai trò của công tác này, tăng cường đại đoàn kết toàn dân./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 214.506
   Online: 14