Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Nhằm tổ chức triển khai toàn diện, thống nhất và nâng cao hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL); hòa giải cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022. Sở Tư pháp đã ban hành Văn bản số 209/STP-PB&TDTHPL ngày 23/03/2022 chỉ đạo, phối hợp, hướng dẫn thực hiện công tác PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022, gửi các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố.

Đối với công tác PBGDPL: đã chỉ đạo, hướng dẫn 5 nội dung, về tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 764/KH-UBND ngày 22/12/2020 của UBND tỉnh về thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; hoạt động của thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp tỉnh, cấp huyện; tổ chức tổng kết một số văn bản về công tác PBGDPL; tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 09-11; một số nhiệm vụ khác về đánh giá hiệu quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, hoạt động của Cổng thông tin điện tử PBGDPL tỉnh Bắc Kạn và Cổng/trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Về công tác hòa giải cơ sở: Đề nghị UBMTTQ tỉnh, UBND các huyện, thành phố phối hợp Sở Tư pháp trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch số 428/KH-UBND ngày 18/7/2019 của UBND tỉnh về thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2022” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (viết tắt là Đề án), phấn đấu tỷ lệ hòa giải thành của tỉnh đạt từ 80% trở lên và 100% các tổ hòa giải được củng cố, kiện toàn theo quy định của Luật Hòa giải ở cơ sở. Tổ chức tổng kết việc thực hiện Đề án bằng hình thức phù hợp (tổng kết bằng văn bản hoặc hội nghị tổng kết), gắn với khen thưởng những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham mưu, tổ chức thực hiện Đề án nhằm tôn vinh, khích lệ những người có uy tín, trách nhiệm trong tham gia công tác hòa giải ở cơ sở.

Đối với nhiệm vụ cụ thể: Đẩy mạnh truyền thông, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về hòa giải ở cơ sở nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức của toàn xã hội về vị trí, vai trò và ý nghĩa quan trọng của công tác này, từ đó sử dụng ngày càng nhiều hơn biện pháp hòa giải trong giải quyết các tranh chấp, mâu thuẫn, vi phạm pháp luật tại cộng đồng thông qua hòa giải ở cơ sở; Tiếp tục chỉ đạo rà soát, kiện toàn tổ hòa giải ở cơ sở, nâng cao năng lực cho đội ngũ hòa giải viên; đặc biệt chú trọng các thôn, bản, tổ dân phố sáp nhập, đổi tên theo Nghị quyết số 97/NQ-HĐND ngày 07/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, kỳ họp thứ sáu về việc sáp nhập, đổi tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh năm 2021; Rà soát, kiện toàn đội ngũ tập huấn viên hoà giải cấp huyện; Lựa chọn, chỉ đạo điểm, mô hình tổ hòa giải điển hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả để tập trung nguồn lực, nâng cao năng lực hòa giải và nhân rộng mô hình tại địa phương; Thực hiện hoàn thành các tiêu chí về hòa giải ở cơ sở của xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg (chỉ tiêu 1, chỉ tiêu 2) và Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg; Quan tâm, bảo đảm kinh phí cho công tác hòa giải ở cơ sở, đặc biệt bố trí đủ nguồn kinh phí chi thù lao vụ, việc hòa giải cho hòa giải viên tại địa phương theo quy định.

Về công tác đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật: Tổ chức thực hiện kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ được giao theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 5246/UBND-NCPC về thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ; hướng dẫn của Sở Tư pháp tại Công văn số 126/STP-PB&TDTHPL ngày 01/03/2022 về phối hợp và chỉ đạo thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg; Thông tư số 09/2021/TT-BTP về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Để triển khai các nội dung trên, văn bản cũng đã đề nghị các đơn vị, địa phương giao nhiệm vụ cho cán bộ đầu mối/bộ phận làm công tác pháp chế/Phòng Tư pháp tham mưu thực hiện./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 323.689
   Online: 36