Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Với mục tiêu phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ và Nhân dân. Ngày 25/03/2022, UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Kế hoạch số 193/KH-UBND về thực hiện Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác PBGDPL, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021 - 2027”.

Theo đó, Kế hoạch đã đề ra các mục tiêu cụ thể, đó là:

Thứ nhất, nâng cao nhận thức, ý thức pháp luật cho cán bộ, Nhân dân: 80% cán bộ, Nhân dân nói chung; trong đó 60% cán bộ, Nhân dân địa bàn trọng yếu, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được PBGDPL, có hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật: Giai đoạn 2022 - 2024: Đạt 40% trong đó 30% cán bộ, Nhân dân địa bàn trọng yếu, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Giai đoạn 2025 - 2027: Hoàn thành 100%.

Thứ hai, nâng cao nhận thức, ý thức pháp luật cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ (cán bộ, chiến sĩ) trong Quân đội: 100% cán bộ, chiến sĩ được PBGDPL; có hiểu biết và ý thức chấp hành nghiêm pháp luật; có khả năng, kỹ năng tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật; tỷ lệ vi phạm pháp luật, kỷ luật quân đội giảm theo từng năm: Giai đoạn 2022 - 2024: Đạt 50%; Giai đoạn 2025 - 2027: Hoàn thành 100%.

Thứ ba, nâng cao năng lực PBGDPL cho người làm công tác PBGDPL:  100% báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật các đơn vị quân đội được bồi dưỡng lý luận chính trị, pháp luật, tập huấn kiến thức pháp luật và nghiệp vụ PBGDPL đáp ứng yêu cầu công tác PBGDPL, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở: Giai đoạn 2022- 2024: Đạt 50%; Giai đoạn 2025 - 2027: Hoàn thành 100%;

Thứ tư, 80% báo cáo viên, cộng tác viên, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên của địa phương, nhất là địa bàn trọng yếu, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được bồi dưỡng, tập huấn kiến thức pháp luật và nghiệp vụ PBGDPL, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở: Giai đoạn 2022- 2024: Đạt 40%; Giai đoạn 2025 - 2027: Hoàn thành 100%.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 214.530
   Online: 24