Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Nhằm triển khai Chương trình số 59-CTr/BCSĐ ngày 23/02/2022 của Ban cán sự đảng UBND tỉnh về Chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp năm 2022 đảm bảo kịp thời, đồng bộ, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Ngày 29/3/2022, UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Kế hoạch số 202/KH-UBND triển khai thực hiện Chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp năm 2022.

Theo đó, Kế hoạch tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm về công tác cải cách tư pháp trong năm 2022 trên địa bàn tỉnh như sau:

1. Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kế hoạch số 08-KH/BCĐCCTPTW ngày 19/11/2020 của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương; Chương trình số 11-CTr/TU ngày 17/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trọng tâm công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022; Kế hoạch số 01-KH/BCĐCCTP ngày 09/12/2020 của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh Bắc Kạn về triển khai thực hiện Kết luận số 84-KL/TW của Bộ Chính trị về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 và các văn bản có liên quan về công tác cải cách tư pháp.

2. Tích cực tham gia xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm, nhất là văn bản hướng dẫn thi hành các đạo luật về tố tụng. Rà soát, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong thi hành pháp luật, về tổ chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp, bổ trợ tư pháp...vv.

3. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tư pháp; phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, mạng xã hội trong tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

4. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác thi hành án. Làm tốt công tác điều tra, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm.

5. Tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan tư pháp trong hoạt động tố tụng và tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan tư pháp giải quyết, xử lý các vụ án, vụ việc đạt kết quả cao; kịp thời phát hiện và xử lý hành vi vi phạm, tội phạm theo quy định của pháp luật. Thực hiện tốt công tác “số hóa hồ sơ vụ án hình sự”.

6. Tăng cường phối hợp trong hoạt động giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và nhân dân đối với hoạt động tư pháp. Nâng cao chất lượng chất vấn và trả lời chất vấn đối với hoạt động của các cơ quan tư pháp tại các kỳ họp của Hội đồng nhân dân.

7. Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy, cán bộ (các chức danh lãnh đạo quản lý, chức danh tư pháp và bổ trợ tư pháp) của cơ quan tư pháp, bổ trợ tư pháp đảm bảo đủ về số lượng và nâng cao về chất lượng. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ và trình độ lý luận chính trị cho cán bộ, công chức của cơ quan tư pháp.

8. Tiếp tục rà soát, xem xét hỗ trợ việc đầu tư xây dựng, sửa chữa trụ sở làm việc mới, trang thiết bị phục vụ công tác điều tra, đấu tranh, phòng chống tội phạm, thi hành án và công tác giám định tư pháp./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 554.970
   Online: 28