Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Ngày 29/03/2022, UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Kế hoạch số 204/KH-UBND về phổ biến, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật về theo dõi tình hình thi hành pháp luật, xử lý vi phạm hành chính, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, năm 2022.

Thứ nhất, về nội dung phổ biến, tập huấn nghiệp vụ và bồi dưỡng kiến thức pháp luật công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật (TDTHTHPL), xử lý vi phạm hành chính (XLVPHC) và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, tập trung vào những nội dung sau: Luật XLVPHC năm 2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật XLVPHC năm 2020; Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật XLVPHC; Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về TDTHTHPL; Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP; Các Nghị định về XPVPHC có hiệu lực thi hành trong năm 2022 (Nghị định số 04/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022 của Chính phủ sửa đổi nghị định về XPVPHC trong lĩnh vực đất đai; tài nguyên nước và khoáng sản; khí tượng thủy văn; đo đạc và bản đồ; Nghị định số 07/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ sửa đổi các nghị định về XPVPHC trong lĩnh vực lâm nghiệp; bảo vệ và kiểm dịch thực vật; thú y; chăn nuôi; Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ quy định XPVPHC trong lĩnh vực xây dựng…); Một số quy định pháp luật liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, (như: pháp luật về dân sự, XPVPHC, bảo hiểm, lao động việc làm, thuế…)

Thứ hai, về hình thức thực hiện, đảm bảo đáp ứng yêu cầu về phòng chống dịch covid-19, ứng dụng công nghệ thông tin trên cơ sở giao Sở Tư pháp chủ động lựa chọn biện pháp, cách thức tổ chức phù hợp.

Đối với hoạt động phổ biến: Thông qua hội nghị/đề cương phổ biến/tờ rơi, tờ gấp; biên soạn và đăng tải lên Cổng thông tin điện tử phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Bắc Kạn; Trang/Cổng thông tin điện tử của các đơn vị, địa phương theo ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước.

Đối với hoạt động tập huấn: Tổ chức các hội nghị/lớp tập huấn/tọa đàm trực tiếp hoặc trực tuyến; biên soạn tài liệu nghiệp vụ và cấp phát đến các đối tượng tập huấn (căn cứ vào điều kiện thực tiễn để lựa chọn hình thức cho phù hợp)... Theo đó, dự kiến mở 05 lớp tập huấn chuyên sâu về XLVPHC và TDTHTHPL; mở 01 hội nghị tọa đàm bàn về những điểm mới và thực tiễn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật XLVPHC năm 2020 (trực tiếp/trực tuyến); mở 01 hội nghị cung cấp thông tin pháp lý, tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; hợp tác xã./.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 351.359
   Online: 8