Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Đánh giá tác động của thủ tục hành chính trong đề nghị xây dựng văn bản là việc nghiên cứu, xem xét về sự cần thiết, tính hợp pháp, tính hợp lý và chi phí tuân thủ thủ tục hành chính nhằm lựa chọn phương án, giải pháp tối ưu để thực hiện chính sách. Trong soạn thảo dự án, dự thảo văn bản là việc nghiên cứu, xem xét về sự cần thiết, tính hợp pháp, tính hợp lý và chi phí tuân thủ thủ tục hành chính đã được lựa chọn hoặc cân nhắc, lựa chọn phương án, giải pháp tối ưu cho việc ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ thủ tục hành chính.

Theo đó, ngày 10/02/2022, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 03/2022/TT-BTP về đánh giá tác động của thủ tục hành chính (TTHC) trong lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) và soạn thảo dự án, dự thảo VBQPPL. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/3/2022 và thay thế Thông tư số 07/2014/TT-BTP ngày 24/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về hướng dẫn việc đánh giá tác động của TTHC và rà soát, đánh giá TTHC.

Theo đó, Thông tư số 03/2022/TT-BTP gồm 4 Chương, 14 điều với những điểm nổi bật đáng chí ý như sau:

Mở rộng phạm vi điều chỉnh

So với Thông tư số 07/2014/TT-BTP, Thông tư số 03/2022/TT-BTP mở rộng phạm vi điều chỉnh đối với nội dung hướng dẫn đánh giá tác động TTHC trong giai đoạn lập đề nghị xây dựng VBQPPL; đồng thời bỏ phần rà soát, đánh giá TTHC. Việc quy định này là cần thiết, nhằm phù hợp với quy định của Luật Ban hành VBQPPL năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020) và các quy định của pháp luật về kiểm soát TTHC.

Bổ sung giải thích một số từ ngữ để thống nhất cách hiểu trong quá trình thực hiện như: Đề nghị xây dựng VBQPPL có liên quan đến TTHC là việc đề xuất xây dựng VBQPPL có chính sách liên quan đến TTHC; Dự án, dự thảo VBQPPL có quy định TTHC là dự án, dự thảo VBQPPL quy định đầy đủ hoặc một, một số bộ phận tạo thành TTHC hoặc quy định bãi bỏ TTHC; Đánh giá tác động của TTHC trong đề nghị xây dựng văn bản là việc nghiên cứu, xem xét về sự cần thiết, tính hợp pháp, tính hợp lý và chi phí tuân thủ TTHC nhằm lựa chọn phương án, giải pháp tối ưu để thực hiện chính sách; Bản đánh giá TTHC của dự án, dự thảo văn bản là bản tổng hợp kết quả đánh giá TTHC được thực hiện theo quy định tại Thông tư này.

Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính

Thông tư 03/2022/TT-BTP quy định cơ quan lập đề nghị, cơ quan chủ trì soạn thảo có trách nhiệm đánh giá tác động của TTHC, lấy ý kiến của cơ quan kiểm soát TTHC theo quy định của pháp luật về kiểm soát TTHC. Việc đánh giá tác động của TTHC được tiến hành trong quá trình hoàn thiện hồ sơ lập đề nghị xây dựng văn bản; quá trình soạn thảo dự án, dự thảo văn bản và phải hoàn thành trước khi gửi hồ sơ cho cơ quan thẩm định đề nghị xây dựng văn bản, thẩm định dự án, dự thảo văn bản.

 Cơ quan thẩm định có trách nhiệm thẩm định quy định TTHC theo Luật Ban hành VBQPPL năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020) và quy định của pháp luật về kiểm soát TTHC. Trong quá trình thẩm định, cơ quan kiểm soát TTHC có ý kiến tại cuộc họp thẩm định (trong trường hợp được mời tham gia họp thẩm định) hoặc ý kiến bằng văn bản theo yêu cầu của cơ quan thẩm định về việc đánh giá tác động của TTHC và quy định TTHC trong đề nghị xây dựng văn bản và dự án, dự thảo văn bản.

Bổ sung một số quy định về hướng dẫn đánh giá tác động TTHC trong lập đề nghị xây dựng VBQPPL và soạn thảo dự án, dự thảo VBQPPL

Thứ nhất, quy định về đánh giá tác động của TTHC trong lập đề nghị xây dựng VBQPPL là nội dung mới so với Thông tư số 07/2014/TT-BTP. Theo đó, đánh giá tác động của TTHC trong đề nghị xây dựng văn bản là việc nghiên cứu, xem xét về sự cần thiết, tính hợp pháp, tính hợp lý và chi phí tuân thủ TTHC nhằm lựa chọn phương án, giải pháp tối ưu để thực hiện chính sách (nội dung được hướng dẫn cụ thể từ Điều 6 đến Điều 8 Thông tư 03/2022/TT-BTP).

Thứ hai, về đánh giá tác động TTHC trong soạn thảo dự án, dự thảo VBQPPL Thông tư 03/2022/TT-BTP kế thừa các quy định hiện hành còn giá trị, khẳng định hiệu lực, hiệu quả thực tế của Thông tư số 07/2014/TT-BTP và sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định để bảo đảm đầy đủ, đơn giản, dễ thực hiện, hiệu quả như sau:

Về quy trình đánh giá tác động TTHC (Điều 10): Đối với TTHC đã được đánh giá trong lập đề nghị xây dựng văn bản thì trong soạn thảo dự án, dự thảo văn bản, cơ quan chủ trì soạn thảo có thể tiếp tục sử dụng kết quả đánh giá đã thực hiện và đánh giá bổ sung đối với những nội dung khác theo quy định tại Điều 11, 12 của Thông tư.

Sửa đổi, bổ sung quy định về tổng hợp kết quả đánh giá tác động của TTHC. Theo đó, “Sau khi đánh giá tác động của TTHC, cơ quan chủ trì soạn thảo tổng hợp kết quả đánh giá vào nội dung Bản đánh giá TTHC của dự án, dự thảo văn bản tại Phụ lục II (ký hiệu là Mẫu số 01/ĐGTĐ-BC) ban hành kèm theo Thông tư này. Đối với việc đánh giá tác động của TTHC tại dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, dự thảo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thì cơ quan chủ trì soạn thảo tổng hợp kết quả đánh giá tác động của TTHC vào Tờ trình dự thảo nghị quyết, quyết định đó” để phù hợp với Luật Ban hành VBQPPL năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020).

Đối với giá tác động của TTHC dự kiến ban hành mới (Điều 11): Thông tư số 03/2022/TT-BTP đã sửa đổi, bổ sung một số quy định về đánh giá tính hợp lý của một số bộ phận TTHC như: trình tự thực hiện, cách thức thực hiện, thành phần hồ sơ, thời hạn giải quyết, mẫu đơn, tờ khai, phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có), yêu cầu, điều kiện để phù hợp với các VBQPPL có liên quan và thực tiễn triển khai,

Đối với đánh giá tác động của TTHC được quy định chi tiết hoặc được sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ (Điều 12): Thông tư bổ sung quy định “Trường hợp sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật có quy định thủ tục hành chính được ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2016 thì phải bảo đảm nguyên tắc theo quy định tại khoản 4 Điều 172 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020); Quy định rõ chi phí tuân thủ TTHC được bãi bỏ là bằng 0...

Đồng thời, để phù hợp với thực tế, thống nhất trong quá trình thực hiện. Thông tư 03/2022/TT-BTP bổ sung quy định chuyển tiếp “Đối với các hồ sơ lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hồ sơ dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật đã gửi thẩm định thì tiếp tục thực hiện theo quy định tại Thông tư số 07/2014/TT-BTP ngày 24/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn việc đánh giá tác động TTHC và rà soát, đánh giá TTHC”./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 323.653
   Online: 40