Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Từ ngày 01/01/2022, việc lập biên bản vi phạm hành chính được thực hiện theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2020 và Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Lập biên bản vi phạm hành chính (BBVPHC) có rất nhiều điểm mới so với Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012. BBVPHC là căn cứ ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính (trừ trường hợp quy định tại Điều 56, Điều 63 Luật Xử lý vi phạm hành chính). Theo đó, để đảm bảo tính pháp lý của BBVPHC cần phải đảm bảo các quy định về thời hạn, nội dung, thủ tục. Cụ thể:

Thời hạn lập biên bản vi phạm hành chính

Khoản 1 Điều 58 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính (XLVPHC) quy định: “Khi phát hiện hành vi vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của mình, người có thẩm quyền đang thi hành công vụ phải kịp thời lập biên bản vi phạm hành chính, trừ trường hợp xử phạt không lập biên bản quy định tại khoản 1 Điều 56 của Luật này”. Để làm rõ quy định này, khoản 2 Điều 12 Nghị định số 118/2021/ND-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật XLVPHC về thời hạn lập BBVPHC. Theo đó, BBVPHC được lập trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ khi phát hiện vi phạm hành chính. Trường hợp vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp hoặc có phạm vi rộng, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức, thì BBVPHC được lập trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ khi phát hiện vi phạm hành chính.

Trường hợp vi phạm hành chính được phát hiện bằng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ hoặc phải xác định giá trị tang vật, phương tiện, giám định, kiểm nghiệm, kiểm định, xét nghiệm và xác minh tình tiết liên quan, thì BBVPHC được lập trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày xác định được đối tượng vi phạm bằng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ hoặc nhận được kết quả xác định giá trị tang vật, phương tiện, giám định, kiểm nghiệm, kiểm định, xét nghiệm và xác minh tình tiết liên quan.

Trường hợp vi phạm hành chính xảy ra trên tàu bay, tàu biển, tàu hỏa, thì người có thẩm quyền lập BBVPHC hoặc người chỉ huy tàu bay, thuyền trưởng, trưởng tàu có trách nhiệm lập BBVPHC và chuyển cho người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ khi tàu bay, tàu biển, tàu hỏa về đến sân bay, bến cảng, nhà ga.

Trường hợp một vụ việc có nhiều hành vi vi phạm hành chính khác nhau, trong đó có hành vi được phát hiện bằng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ hoặc phải xác định giá trị tang vật, phương tiện, giám định, kiểm nghiệm, kiểm định, xét nghiệm và xác minh tình tiết liên quan, thì BBVPHC được lập đối với các hành vi trong vụ việc đó trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày xác định được đối tượng vi phạm bằng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ hoặc nhận được đầy đủ kết quả xác định giá trị tang vật, phương tiện, giám định, kiểm nghiệm, kiểm định, xét nghiệm và xác minh tình tiết liên quan.

Tuy nhiên, trong thực tiễn thi hành pháp luật về XLVPHC trong một số lĩnh vực cụ thể, đặc biệt là một số lĩnh vực, để xác định được hành vi vi phạm cụ thể, đòi hỏi “người đang thi hành công vụ, nhiệm vụ” phải có các hoạt động kiểm tra, xác minh trên cơ sở phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan dẫn đến rất khó để lập BBVPHC theo thời hạn đã nêu ở trên, như lĩnh vực về kinh doanh thương mại, lâm nghiệp, môi trường… đó là chưa tính đến việc các cơ quan quản lý theo ngành dọc có thẩm quyền XPVPHC (quản lý thị trường, kiểm lâm), người có thẩm quyền lập BBVPHC là kiểm lâm viên, kiểm soát viên thị trường, thanh tra viên….trong khi vụ việc thuộc thẩm quyền xử phạt của cơ quan cấp trên hoặc Chủ tịch UBND cấp tỉnh, cấp huyện.

Để đảm bảo thời hạn lập BBVPHC, cần phải xác định thời điểm kể từ khi phát hiện vi phạm hành chính” để “người đang thi hành công vụ, nhiệm vụ” kịp thời lập biên bản. Theo đó, trong những trường hợp “người đang thi hành công vụ, nhiệm vụ” phát hiện được hành vi vi phạm, nhưng chưa xác định rõ hành vi vi phạm trong lĩnh vực pháp luật cụ thể nào? Mức phạt tiền, biện pháp khắc phục hậu quả… mà phải thông qua các hoạt động giám định, kiểm nghiệm, kiểm định, xét nghiệm tang vật, phương tiện, các hoạt động phối hợp, xin ý kiến chuyên môn cơ quan có thẩm quyền và các trường hợp cần thiết khác, thì cần thiết phải lập biên bản làm việc để ghi nhận sự việc. Sau khi xác định được rõ hành vi vi phạm thì “người có thẩm quyền đang thi hành công vụ, nhiệm vụ” lập BBVPHC theo thời hạn quy định và chuyển BBVPHC cho người có thẩm quyền xử phạt.

Lập biên bản vi phạm hành chính trong một số trường hợp cụ thể

Một hành vi vi phạm hành chính chỉ bị lập một biên bản và ra quyết định xử phạt một lần. Trường hợp hành vi vi phạm đã bị lập biên bản nhưng chưa ra quyết định xử phạt mà cá nhân, tổ chức không thực hiện yêu cầu, mệnh lệnh của người có thẩm quyền, vẫn cố ý thực hiện hành vi vi phạm đó, thì người có thẩm quyền phải áp dụng biện pháp ngăn chặn và bảo đảm XLVPHC phù hợp để chấm dứt hành vi vi phạm.

Khi ra quyết định xử phạt đối với hành vi đó, người có thẩm quyền xử phạt có thể áp dụng tình tiết tăng nặng quy định tại điểm i khoản 1 Điều 10 Luật XLVPHC hoặc xử phạt đối với hành vi không thực hiện yêu cầu, mệnh lệnh của người có thẩm quyền trong trường hợp nghị định quy định về XPVPHC trong lĩnh vực quản lý nhà nước tương ứng có quy định và xử phạt đối với hành vi vi phạm đã lập biên bản nhưng chưa ra quyết định xử phạt.

Trường hợp một cá nhân, tổ chức thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính khác nhau trong cùng một vụ vi phạm, thì người có thẩm quyền lập một BBVPHC, trong đó ghi rõ từng hành vi vi phạm.

Trường hợp nhiều cá nhân, tổ chức cùng thực hiện một hành vi vi phạm hành chính trong cùng một vụ vi phạm, thì người có thẩm quyền có thể lập một hoặc nhiều BBVPHC đối với từng cá nhân, tổ chức vi phạm. Trường hợp giá trị tang vật, phương tiện vi phạm hành chính khác nhau, thì người có thẩm quyền phải ghi rõ giá trị tang vật, phương tiện vi phạm hành chính của từng cá nhân, tổ chức vi phạm.

Trường hợp nhiều cá nhân, tổ chức thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính khác nhau trong cùng một vụ vi phạm, thì người có thẩm quyền có thể lập một hoặc nhiều BBVPHC, trong đó ghi rõ từng hành vi vi phạm của từng cá nhân, tổ chức.

Trường hợp cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính nhiều lần, thì người có thẩm quyền lập một BBVPHC, trong đó ghi rõ từng hành vi vi phạm và từng lần vi phạm.

Nội dung cơ bản của biên bản vi phạm hành chính

BBVPHC phải đảm bảo 11 nội dung cơ bản sau: (1) Ngày, tháng, năm, địa điểm lập biên bản; (2) Họ và tên, chức vụ người lập biên bản; (3) Thông tin về cá nhân, tổ chức vi phạm và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; (4) Giờ, ngày, tháng, năm, địa điểm xảy ra vi phạm; (5) Mô tả cụ thể, đầy đủ vụ việc, hành vi vi phạm; (6) Biện pháp ngăn chặn và bảo đảm XLVPHC; (7) Lời khai của người vi phạm hoặc đại diện tổ chức vi phạm (đại diện theo pháp luật hoặc đại diện theo ủy quyền); (8) Lời khai của người chứng kiến, người bị thiệt hại hoặc đại diện tổ chức bị thiệt hại (nếu có); ý kiến của cha mẹ hoặc của người giám hộ trong trường hợp người chưa thành niên vi phạm hành chính (nếu có); (9) Quyền và thời hạn giải trình về vi phạm hành chính của cá nhân, tổ chức vi phạm, cơ quan của người có thẩm quyền tiếp nhận giải trình; trường hợp cá nhân, tổ chức không yêu cầu giải trình, thì phải ghi rõ ý kiến vào biên bản; (10) Thời gian, địa điểm người vi phạm hoặc đại diện tổ chức vi phạm phải có mặt để giải quyết vụ việc; (11) Họ và tên người nhận, thời gian nhận biên bản trong trường hợp biên bản được giao trực tiếp

Nội dung của BBVPHC đã được mẫu hóa tại các biểu mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 118/2021/ND-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật XLVPHC. Theo đó, người có thẩm quyền lập BBVPHC lập trên cơ sở các nội dung “buộc phải có” theo quy định và các nội dung khác (nếu có) để đảm bảo toàn diện, đầy đủ, làm căn cứ để người có thẩm quyền quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định./.

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 323.746
   Online: 38