Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở để giải quyết kịp thời, hiệu quả các mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật thuộc phạm vi hòa giải ở cơ sở; phấn đấu tỷ lệ hòa giải thành trên địa bàn huyện đạt từ 80% trở lên; các tổ hòa giải được củng cố, kiện toàn theo quy định của Luật Hòa giải ở cơ sở; gắn công tác hòa giải với việc thực hiện xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. UBND huyện Chợ Mới đã ban hành Kế hoạch số 128/KH-UBND ngày 31/03/2022 về thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2022” năm 2022 trên địa bàn huyện.

Thứ nhất, rà soát, xây dựng, kiện toàn tổ hòa giải, đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở đảm bảo số lượng, hoạt động hiệu quả.

Chỉ đạo thường xuyên rà soát, kiện toàn tổ hoà giải, đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở; chú trọng các thôn, tổ dân phố sáp nhập, đổi tên theo Nghị quyết số 97/NQ-HĐND ngày 07/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, kỳ họp thứ sáu về việc sáp nhập, đổi tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2021. Theo đó, Phòng Tư pháp chỉ đạo, hướng dẫn cấp xã; UBND cấp xã trực tiếp rà soát, thành lập, kiện toàn tổ hòa giải, đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở.

Thứ hai, chỉ đạo điểm về công tác hòa giải ở cơ sở. Theo đó, lựa chọn, thực hiện chỉ đạo điểm về công tác hòa giải ở cơ sở tại xã Nông Hạ, gắn với công tác xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. 

Thứ ba, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng hòa giải. Nội dung tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở; nghiệp vụ về quản lý Nhà nước cho đội ngũ công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã phụ trách công tác hòa giải ở cơ sở.

Thứ tư, ứng dụng công nghệ thông tin trong việc nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở. Theo đó, Phòng Tư pháp chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện đăng tải các tài liệu tập huấn, bồi dưỡng; Hỏi đáp pháp luật, tình huống pháp lý cụ thể về các lĩnh vực thuộc phạm vi hòa giải ở cơ sở trên Cổng thông tin điện tử của UBND huyện; trang thông tin truyền thông của các xã, trên mạng xã hội, hệ thống loa truyền thanh cơ sở…

Thứ năm, tổng kết thực  hiện  Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2022” trên địa bàn huyện trên cơ sở chỉ đạo, hướng dẫn của Sở Tư pháp và UBND tỉnh.

Thứ sáu, tổ chức kiểm tra việc thực hiện Đề án. UBND huyện giao Phòng Tư pháp tham mưu thành lập đoàn kiểm tra tại một số xã trên địa bàn. Hoạt động kiểm tra có thể được thực hiện lồng ghép với việc kiểm tra công tác phổ biến giáo dục pháp luật./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 204.484
   Online: 31