Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Ngày 13/4/2022, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định số 980/QĐ-BGDĐT kèm theo Kế hoạch triển khai Quyết định số 142/QĐ-TTg ngày 27/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình "Nâng cao chất lượng các môn học tiếng dân tộc thiểu số trong chương trình giáo dục phổ thông giai đoạn 2021 - 2030"; Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

    Theo đó, Kế hoạch có những nội dung như sau:

    Thứ nhất, một số chỉ tiêu cụ thể:

    *  Đến năm 2025: (1) Hoàn thành biên soạn sách giáo khoa, tài liệu hướng dẫn dạy học bậc tiểu học đối với 08 tiếng dân tộc thiểu số đã được ban hành chương trình môn học gồm các tiếng: Bahnar, Chăm, Ê đê, Khmer, Jrai, Mnông, Mông, Thái. (2) Bảo đảm đủ 100% sách giáo khoa, tài liệu hướng dẫn dạy học bậc tiểu học đối với 08 tiếng dân tộc thiểu số sau khi biên soạn. (3) Ban hành mới ít nhất 01 chương trình môn học của tiếng dân tộc thiểu số đã có chữ viết để đưa vào dạy học trong chương trình giáo dục phổ thông. (4) Đảm bảo đủ giáo viên tiếng dân tộc thiểu số, trong đó 45% giáo viên có trình độ chuẩn được đào tạo; 100% cán bộ quản lý giáo dục có liên quan về dạy học tiếng dân tộc thiểu số được bồi dưỡng nâng cao năng lực.

    * Đến năm 2030: (1) Ban hành mới ít nhất 02 chương trình môn học của tiếng dân tộc thiểu số đã có chữ viết để đưa vào dạy học trong chương trình giáo dục phổ thông. (2) Ban hành sách giáo khoa, tài liệu hướng dẫn dạy học bậc trung học đối với những tiếng dân tộc thiểu số có nhu cầu và đủ điều kiện dạy học; sách giáo khoa, tài liệu hướng dẫn dạy học bậc tiểu học đối với những tiếng dân tộc thiểu số mới ban hành chương trình. (3) Bảo đảm đủ 100% sách giáo khoa, tài liệu hướng dẫn dạy học đối với các tiếng dân tộc thiểu số sau khi biên soạn. (4) Phấn đấu đạt 100% giáo viên dạy tiếng dân tộc thiểu số có trình độ chuẩn được đào tạo; 100% cán bộ quản lý giáo dục có liên quan về dạy học tiếng dân tộc thiểu số được bồi dưỡng nâng cao năng lực.

    Thứ hai, nội dung thực hiện như sau:

    1- Tổ chức triển khai Quyết định số 142/QĐ-TTg nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao:

    - Phát triển chương trình, sách giáo khoa và tài liệu dạy học tiếng dân tộc thiểu số.

    - Đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lí, giáo viên tiếng dân tộc thiểu số.

    - Tăng cường cơ sở vật chất, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học tiếng dân tộc thiểu số.

    - Hoàn thiện cơ chế, chính sách về dạy học tiếng dân tộc thiểu số.

    - Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về dạy học tiếng dân tộc thiểu số.

    2- Các hoạt động của từng nhiệm vụ và phân công trách nhiệm được chi tiết trong Phụ lục kèm theo. Tổ chức sơ kết thực hiện Kế hoạch vào năm 2025 và tổng kết, đánh giá kết quả vào năm 2030.

    Chi tiết Quyết định số 980/QĐ-BGDĐT; Phụ lục các hoạt động phân công trách nhiệm xem file đính kèm

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 323.780
   Online: 30