Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Nhằm tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về lĩnh vực Lâm nghiệp; Kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý đối với các hành vi vi phạm về chuyển mục đích sử dụng rừng, phát phá rừng trái pháp luật. Ngày 20/4/2022, Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 415/KH-CCKL về tuyên truyền, phổ biến và thực hiện kiểm tra, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm về chuyển mục đích sử dụng rừng, phát phá rừng trái pháp luật trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2022. Cụ thể:

Việc tuyên truyền, phổ biến tập trung vào các nội dung:

Thứ nhất, quy định tại khoản 2, Điều 14 Luật Lâm nghiệp: “Không chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên sang mục đích khác, trừ dự án quan trọng cấp quốc gia; dự án phục vụ quốc phòng, an ninh quốc gia; dự án cấp thiết khác được Chính phủ phê duyệt”.

Thứ hai, quy định về điều kiện chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác được quy định tại Điều 19 Luật Lâm nghiệp. Cụ thể:

Điều 19. Điều kiện chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác

1. Phù hợp với quy hoạch lâm nghiệp cấp quốc gia; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

2. Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

3. Có dự án đầu tư được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định.

4. Có phương án trồng rừng thay thế được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc sau khi hoàn thành trách nhiệm trồng rừng thay thế”.

Thứ ba, hành vi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đã đảm bảo điều kiện nhưng chưa thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 35/2019/NĐ-CP ngày 25/4/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp, với mức tiền phạt đến 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng) đối với cá nhân và đến 200.000.000 đồng (Hai trăm triệu đồng) đối với tổ chức.

Thứ tư, Chủ dự án chỉ được chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác khi có phương án trồng rừng thay thế được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc sau khi hoàn thành trách nhiệm nộp tiền trồng rừng thay thế (được Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng nơi chủ dự án nộp tiền thông báo hoàn thành nghĩa vụ nộp tiền trồng rừng thay thế). Nếu không thực hiện nghĩa vụ trồng rừng thay thế hoặc không nộp tiền trồng rừng thay thế thì chủ dự án không được chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác. Do đó, khi tổ chức, cá nhân thực hiện hành vi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác không đảm bảo điều kiện chuyển đổi theo quy định tại Điều 19 Luật Lâm nghiệp sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi phá rừng trái pháp luật theo quy định tại Điều 20 Nghị định số 35/2019/NĐ-CP ngày 25/4/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 07/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022, với mức xử phạt đến 200.000.000 đồng (Hai trăm triệu đồng) đối với cá nhân và 400.000.000 đồng (Bốn trăm triệu đồng) đối với tổ chức hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội Hủy hoại rừng theo quy định tại Điều 243 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 với mức phạt đến 15 năm tù.

Thứ năm, hành vi chậm trồng rừng thay thế theo phương án trồng rừng được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 35/2019/NĐ-CP ngày 25/4/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 07/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022, với mức xử phạt đến 500.000.000 đồng (Năm trăm triệu đồng) đối với cá nhân và 1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng) đối với tổ chức.

Thứ sáu, trường hợp san ủi, phát phá làm mất hiện trạng rừng ngoài thực địa, Chi cục Kiểm lâm sẽ sử dụng các tài liệu như Bản đồ hiện trạng rừng, Bản đồ Quy hoạch 3 loại rừng và các tài liệu khác có liên quan truy xuất nguồn gốc hiện trạng rừng trước khi bị san ủi, phát phá để làm căn cứ lập hồ sơ xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

Về kiểm tra, ngăn chặn và xử lý vi phạm

Thứ nhất, Kiểm lâm viên phụ trách địa bàn tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra nhằm phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm liên quan đến chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác không đúng quy định của pháp luật, phá rừng trái pháp luật trên địa bàn được phân công phụ trách.

Thứ hai, các Trạm Kiểm lâm địa bàn trên cơ sở quy chế phối hợp với Công an các xã, thị trấn tham mưu cho UBND cấp xã thường xuyên tuần tra, kiểm tra việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, phá rừng trái pháp luật để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý đối với các trường hợp vi phạm.

Thứ ba, Hạt Kiểm lâm các huyện, thành phố, Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR số 1, 2 thường xuyên theo dõi, cập nhật kết quả giải đoán ảnh vệ tinh để phát hiện sớm các điểm biến động về rừng và đất lâm nghiệp để tổ chức kiểm tra cụ thể ngoài thực địa và thực hiện xử lý vi phạm (nếu có).

Thứ tư, Phòng Quản lý bảo vệ rừng và Bảo tồn thiên nhiên thường xuyên cập nhật các ứng dụng công nghệ thông tin mới đưa vào sử dụng nhằm phát hiện sớm các biến động về rừng và tham mưu kiểm tra ngoài thực địa; Phòng Sử dụng và phát triển rừng chủ động tham mưu, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện đúng trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác theo quy định của pháp luật./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 259.673
   Online: 47