Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) đóng vai trò quan trọng trong hoạt động tổ chức, quản lý, điều hành kinh tế - xã hội của Nhà nước; góp phần tạo dựng môi trường pháp lý minh bạch, ổn định, lành mạnh, đảm bảo cho hoạt động kinh tế của các tổ chức và cá nhân được tiến hành thuận lợi, có trật tự và đạt hiệu quả cao.

Nhận thức được vai trò quan trọng của công tác rà soát VBQPPL trong việc quản lý, phát triển KT-XH tại địa phương, trong những năm qua, các sở, ban, ngành đã tham mưu HĐND, UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản QPPL để quản lý, điều hành nhiệm vụ KT-XH ở địa phương (cụ thể, giai đoạn 2016-2021, HĐND tỉnh ban hành 110 nghị quyết; UBND tỉnh ban hành 253 quyết định). Đây chính là công cụ quan trọng để các cơ quan, đơn vị thực hiện chức năng quản lý nhà nước thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực của mình. Theo đó, sau khi VBQPPL được HĐND-UBND tỉnh  ban hành, đã tiến hành rà soát thường xuyên, trên cơ sở rà soát đã tham mưu sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ đối với 189 VBQPPL có nội dung không còn phù hợp với pháp luật hiện hành và tình hình thực tiễn của tỉnh; hàng năm, Sở Tư pháp tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định công bố danh mục văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần theo quy định tại Điều 157 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành VBQPPL.

Thực tiễn triển khai công tác rà soát văn bản cho thấy, nhiều cơ quan, đơn vị và địa phương đã coi trọng công tác rà soát VBQPPL, coi công tác này là một hoạt động thường xuyên và thực hiện có hiệu quả (có thể kể đến một số cơ quan, đơn vị như Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tư pháp, UBND huyện Chợ Mới…). Trên cơ sở đó, kịp thời phát hiện những quy định mâu thuẫn, chồng chéo để xem xét kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ theo quy định.

Mặt khác, thực hiện đề nghị của các bộ, ngành trung ương, Sở Tư pháp đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh tiến hành rà soát văn bản theo các chuyên đề, lĩnh vực như điều kiện đầu tư kinh doanh, đất đai, tài nguyên, môi trường,... Thông qua hoạt động này, các cơ quan, đơn vị của tỉnh đã kiến nghị xử lý với bộ, ngành trung ương nhiều quy định gây vướng mắc trong đầu tư, kinh doanh (như mâu thuẫn, vướng mắc một số quy định trong Luật Đất đai với quy định của Luật Đầu tư, Luật Bảo vệ môi trường; quy định về thu hồi đất lâm nghiệp gắn với rừng và trồng rừng thay thế; thủ tục hành chính và hạn mức về thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng rừng, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư...); rà soát, thường xuyên cập nhật nội dung và hiệu lực các VBQPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành lên trang Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật (https://vbpl.vn/pages/portal.aspx).

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác rà soát VBQPPL trong thời gian qua vẫn còn gặp những khó khăn nhất định như các cơ quan chuyên môn chưa bố trí được cán bộ chuyên trách trong thực hiện nhiệm vụ rà soát VBQPPL thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước; hoạt động rà soát tại cấp huyện, cấp xã vẫn chưa được quan tâm nhiều và chưa bố trí kinh phí riêng để thực hiện nhiệm vụ này...

Từ những khó khăn trên, cần có giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác rà soát VBQPPL, góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng, thi hành và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh như sau:

Thứ nhất, cần tiếp tục tăng cường hơn nữa sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp, các ngành trong công tác rà soát VBQPPL. Trong điều kiện còn thiếu về biên chế, kinh phí thì sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Thủ trưởng các cấp, các ngành đóng vai trò rất quan trọng để định hướng cho công tác này được thực hiện một cách thường xuyên, kịp thời, có hiệu quả. Đặc biệt, đối với các cơ quan được giao nhiệm vụ chủ trì thực hiện rà soát văn bản phải thực sự chủ động, phân công đơn vị, cá nhân cụ thể phụ trách và chịu trách nhiệm trước Thủ trưởng cơ quan về hiệu quả công việc.

 Bên cạnh đó, sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên cũng là một yếu tố quan trọng để nâng cao hiệu quả công tác rà soát văn bản. Điển hình năm 2021, UBND tỉnh đã có Văn bản số 4752/UBND-TH  ngày 27/7/2021 yêu cầu các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh tham mưu sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ các quy định, quy chế của UBND tỉnh ban hành. Trên cơ sở đó, các cơ quan chuyên môn đã kịp thời thực hiện rà soát các quy định, quy chế của UBND tỉnh ban hành dưới hình thức VBQPPL và tham mưu UBND tỉnh xử lý đối với 06 văn bản có nội dung không còn phù hợp với pháp luật và tình hình thực tiễn.

Thứ hai, các cơ quan, đơn vị cần chủ động phối hợp với cơ quan Tư pháp (Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp cấp huyện) trong việc thực hiện quy trình rà soát VBQPPL theo quy định, cũng như phối hợp thực hiện những nội dung được giao, những vấn đề phát sinh trong thực hiện nhiệm vụ rà soát văn bản. Thực tiễn cho thấy, nhiều cơ quan, đơn vị sau khi rà soát văn bản phát hiện những quy định mâu thuẫn, chồng chéo, không còn phù hợp nên đã tiến hành bước đề nghị xây dựng VBQPPL để sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ những quy định đó. Tuy nhiên, trong quá trình rà soát, các cơ quan chưa phối hợp với Sở Tư pháp trong việc lấy ý kiến đối với kết quả rà soát và kiến nghị xử lý văn bản. Do đó, dẫn đến việc kéo dài thời gian tham gia ý kiến đối với đề nghị xây dựng văn bản để xem xét lại sự cần thiết cũng như hình thức xử lý văn bản được rà soát.

Thứ ba, tiếp tục tăng cường công tác tập huấn nghiệp vụ về rà soát VBQPPL cho những cán bộ làm công tác này, đặc biệt ở cấp huyện, cấp xã. Vì hiện nay, công tác này ở cấp huyện, cấp xã chưa thực sự đi vào chiều sâu, nên chưa chủ động để tham mưu thực hiện, xử lý văn bản sau rà soát.

Thứ tư, có chính sách khen thưởng cụ thể, hợp lý đối với các cá nhân, cơ quan thực hiện nghiêm túc, có chất lượng nhiệm vụ rà soát VBQPPL. Đồng thời, có cơ chế xử lý trách nhiệm đối với các cơ quan không thực hiện hoặc thực hiện không hiệu quả. Điều này sẽ giúp nâng cao động lực cũng như gắn trách nhiệm cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ, qua đó sẽ cải thiện được sự bị động trong tham mưu, tăng khả năng linh hoạt trong xử lý công việc, giúp công tác rà soát văn bản trên địa bàn tỉnh đạt được những kết quả tích cực hơn nữa trong thời gian tới.

Công tác rà soát VBQPPL là một trong những công việc khó khăn và phức tạp, mang tính chuyên môn, nghiệp vụ, tính sáng tạo cao, đòi hỏi phải đầu tư nhiều thời gian, công sức để thực hiện nhiệm vụ được giao. Có thể thấy, trong thời gian qua, với sự cố gắng và nỗ lực không ngừng của các cấp, các ngành, công tác rà soát VBQPPL trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, góp phần không nhỏ trong việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, phục vụ đắc lực cho nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo an ninh quốc phòng của tỉnh. Nhưng trước yêu cầu và đòi hỏi của tình hình mới, giai đoạn mới với nhiều khó khăn, thách thức, nhiều vấn đề pháp lý phát sinh thì đặt ra yêu cầu xây dựng một hệ thống VBQPPL thống nhất, đồng bộ, khả thi, dễ hiểu, dễ thực hiện để phục vụ cho nhiệm vụ phát triển KT-XH là cần thiết./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 323.612
   Online: 32