Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Ngày 14/3/2022, UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Kế hoạch số 155/KH-UBND về triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

    Mục tiêu của Kế hoạch là:

    - Nhóm tiện ích phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến

    Trong năm 2022: Hoàn thành tích hợp, cung cấp dịch vụ xác thực thông tin về số Chứng minh nhân dân (9 số) với Căn cước công dân trên Cổng Dịch vụ công quốc gia để 100% tài khoản định danh điện tử của cá nhân đã được tạo lập bởi Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh thực hiện được việc xác thực danh tính điện tử do Bộ Công an cung cấp… Hoàn thành việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu thuế tỉnh trong Quý I năm 2022 phục vụ xác thực thông tin người nộp thuế trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thuế, giúp 100% người nộp thuế không phải khai báo lại thông tin thay đổi đã có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư…

    Giai đoạn 2023-2025: … 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện theo quy định được cung cấp dưới hình thức Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 và được định danh, xác thực điện tử hoặc xác thực, chia sẻ dữ liệu dân cư. 100% người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được định danh và xác thực điện tử thông suốt, hợp nhất trên tất cả các hệ thống thông tin của các cấp chính quyền từ trung ương đến địa phương. 100% người dân khi thực hiện thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa các cấp được định danh, xác thực điện tử trên hệ thống định danh và xác thực điện tử của Bộ Công an đã được kết nối, tích hợp với Cổng Dịch vụ công quốc gia; không phải cung cấp lại các thông tin, giấy tờ về dân cư đã có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 100% kết quả giải quyết thủ tục hành chính của cá nhân được lưu trữ điện tử với số định danh cá nhân là một thông tin bắt buộc phục vụ cho kết nối, chia sẻ, tái sử dụng…

    Giai đoạn 2025-2030: 70% mẫu đơn, tờ khai có thông tin công dân được chuẩn hóa thống nhất theo yêu cầu từ dữ liệu gốc của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 100% hồ sơ công việc liên quan đến quản lý dân cư tại cấp tỉnh; 100% hồ sơ công việc liên quan đến quản lý dân cư tại cấp huyện và 80% hồ sơ công việc liên quan đến quản lý dân cư tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước)…

    - Nhóm tiện ích phục vụ phát triển kinh tế, xã hội

    Giai đoạn năm 2022-2023: … Tích hợp, phát triển các ứng dụng trên nền tảng hệ thống định danh và xác thực điện tử với các ứng dụng cốt lõi như: Ví điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt, chứng khoán, điện, nước… lên ứng dụng VNEID, mã QR của thẻ Căn cước công dân gắn chip điện tử. Triển khai rộng rãi việc ứng dụng các tính năng của chip điện tử trên thẻ Căn cước công dân đối với các lĩnh vực tài chính, hoạt động ngân hàng (mở tài khoản, nhận biết khách hàng, thanh toán, cho vay, ví điện tử...) và một số lĩnh vực phát triển kinh tế, xã hội khác.

    Giai đoạn 2024-2025: Hoàn thiện hệ sinh thái các ứng dụng số, tiện ích cung cấp cho các ngành, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp đảm bảo dữ liệu dân cư được xác thực thông quan định danh và xác thực thông tin dân cư theo tiến độ chung của Đề án 06.

    Giai đoạn 2026-2030: Tiếp tục duy trì khai thác hệ thống định danh cá nhân và xác thực điện tử; đảm bảo hoạt động hiệu quả theo tiến độ chung của Đề án 06 đề ra.

    - Nhóm tiện ích phục vụ công dân số

    Năm 2022: Bảo đảm cho hoạt động lập định danh điện tử đối với công dân được thu thập dữ liệu vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; thực hiện giai quyết 100% yêu cầu của công dân về tạo lập danh tính điện tử cho công dân. Bảo đảm xác thực 100% các thông tin thiết yếu, quan trọng trên ứng dụng VNEID hoặc qua thẻ Căn cước công dân gắn chip điện tử như: Thông tin tiêm chủng, xét nghiệm, giấy phép lái xe, đăng ký xe...từng bước thay thế các giấy tờ của công dân trong một số các giao dịch theo quy định của pháp luật. Sử dụng các dịch vụ công, dịch vụ thương mại phục vụ tiện ích số của công dân trên ứng dụng VNEID như: Dịch vụ cư trú, Căn cước công dân, thương mại điện tử, thanh toán điện tử và các dịch vụ khác…

    Giai đoạn 2023-2025: Phấn đấu đạt trên 300.000 tài khoản người dùng trên ứng dụng VNEID và xây dựng hệ sinh thái cung cấp dịch vụ công, dịch vụ thương mại điện tử, nền tảng thanh toán điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt và thay thế các loại giấy tờ của công dân trong các giao dịch điện tử. Đảm bảo 100% các giao dịch của công dân số được định danh, ký số, xác thực, các hợp động điện tử được định danh, ký số…

    Giai đoạn 2025-2030: Phấn đấu đạt trên 340.000 tài khoản người dùng trên ứng dụng VNEID và xây dựng hệ sinh thái cung cấp dịch vụ công, dịch vụ thương mại điện tử, nền tảng thanh toán điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt và thay thế các loại giấy tờ của công dân trong các giao dịch điện tử…

    - Hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư

    Năm 2022: Bảo đảm 100% dữ liệu công dân thường trú trên địa bàn được lưu trữ trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, được cấp số định danh cá nhân và được cấp thẻ Căn cước công dân gắn chip điện tử khi đủ điều kiện. Triển khai có hiệu quả việc kết nối, chia sẻ giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành theo Quyết định số 1911/QĐ-TTg ngày 15/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ góp phần làm giàu dữ liệu dân cư…

    Năm 2023 và những năm tiếp theo: Bảo đảm tích hợp, kết nối, chia sẻ giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương bảo đảm thông suốt, hoạt động hiệu quả…

    - Phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp

    Năm 2022: Tổng hợp, phân tích, dự báo các thông tin đã được làm giàu qua việc kết nối, chia sẻ với các cơ sở dữ liệu khác để phục vụ việc điều hành của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh…

    Năm 2023 và những năm tiếp theo: Tiếp tục kết nối, chia sẻ dữ liệu Cơ sở dữ liệu dân cư với các cơ sở dữ liệu khác để làm giàu dữ liệu dân cư nhằm tổng hợp, phân tích, dự báo các thông tin để phục vụ điều hành của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh hoạch định chính sách kinh tế, xã hội; đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ của lực lượng Công an nhân dân, nhu cầu của các Sở, ban, ngành và tổ chức, doanh nghiệp.

   


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 323.606
   Online: 26