Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Ngày 12/4/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 25/2022/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Bưu chính. Theo đó, đã bổ sung Điều 15c quy định về công khai giá cước dịch vụ bưu chính và Điều 15d về thông báo giá cước dịch vụ bưu chính. Cụ thể:

 

    Công khai giá cước dịch vụ bưu chính (Điều 15c)

    Thứ nhất, về đối tượng thực hiện, gồm: Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính; Đại lý cung ứng dịch vụ bưu chính có quyền quyết định, điều chỉnh giá cước dịch vụ bưu chính.

    Thứ hai, về nội dung công khai: Giá cước dịch vụ bưu chính bằng đồng Việt Nam, đã gồm các loại thuế, phụ phí của dịch vụ; Thông tin liên quan khác (nếu có).

    Thứ ba, về thời điểm công khai: Kể từ thời điểm doanh nghiệp, tổ chức cung ứng dịch vụ.

    Thứ tư, về hình thức công khai: Dưới một hoặc một số hình thức như niêm yết tại điểm phục vụ, thông báo bằng văn bản, đăng tải trên trang thông tin điện tử hoặc các hình thức khác để thuận tiện cho việc quan sát, nhận biết của mọi tổ chức, cá nhân.

    Thứ năm, giá cước dịch vụ bưu chính được công khai phải thống nhất với giá cước mà doanh nghiệp, tổ chức đã thông báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về bưu chính.

    Thông báo giá cước dịch vụ bưu chính (Điều 15d)

    Thứ nhất, về đối tượng thực hiện: Doanh nghiệp, tổ chức theo quy định tại khoản 1 Điều 15c Nghị định này.

    Thứ hai, về nội dung thông báo: Những thay đổi về giá cước các dịch vụ bưu chính đang áp dụng cho các nhóm đối tượng khách hàng; Giá cước dịch vụ mới phát sinh áp dụng cho các nhóm đối tượng khách hàng.

    Thứ ba, về cơ quan tiếp nhận thông báo: Cơ quan nhà nước có thẩm quyền về bưu chính đã cấp giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính, đối với doanh nghiệp quy định tại điểm a khoản 1 Điều 15c Nghị định này; Cơ quan nhà nước có thẩm quyền về bưu chính tại địa phương, đối với tổ chức quy định tại điểm b khoản 1 Điều 15c Nghị định này.

    Thứ tư, việc thông báo được thực hiện bằng văn bản giấy hoặc qua hệ thống thông tin trực tuyến theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông.

    Thứ năm, quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về bưu chính: Có quyền sử dụng thông tin giá cước mà doanh nghiệp, tổ chức đã thông báo vào mục đích phân tích, tổng hợp, dự báo biến động giá cả thị trường và xây dựng cơ sở dữ liệu; Có trách nhiệm giám sát, kiểm tra, thanh tra nội dung thông báo giá cước dịch vụ bưu chính theo quy định pháp luật.

    Thứ sáu, quyền hạn và trách nhiệm của doanh nghiệp, tổ chức quy định tại khoản 1 Điều này: Có quyền cung ứng dịch vụ bưu chính theo giá cước đã thông báo; Có trách nhiệm thông báo giá cước trong vòng 05 ngày làm việc, kể từ ngày giá cước có hiệu lực đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền về bưu chính quy định tại khoản 3 Điều này; thực hiện đúng và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của giá cước đã công khai, thông báo; Chấp hành việc giám sát, kiểm tra, thanh tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về bưu chính.

    Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2022./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
Thống kê truy cập
Thống kê: 351.362
Online: 10