Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Ngày 29/4/2022, UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Kế hoạch số 283/KH-UBND về triển khai thực hiện Quyết định số 1252/QĐ-TTg ngày 26/9/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tăng cường thực thi hiệu quả Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị và các khuyến nghị của Ủy ban nhân quyền Liên hợp quốc trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Mục đích của Kế hoạch: (1) Xác định rõ nội dung công việc và lộ trình thực hiện phù hợp trong việc tăng cường hiệu quả triển khai các quy định của Công ước ICCPR và các khuyến nghị của Ủy ban nhân quyền Liên hợp quốc. Từ đó góp phần nâng cao sự hưởng thụ của người dân về các quyền dân sự và chính trị đúng theo quy định của Hiến pháp, pháp luật và điều kiện kinh tế - xã hội của Việt Nam; bảo đảm các yêu cầu đối ngoại, đối nội, bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. (2) Nâng cao vai trò, trách nhiệm, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, cơ quan có liên quan và tăng cường hiệu quả hoạt động phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện, đảm bảo đúng tiến độ, hiệu quả, toàn diện và đồng bộ.

Kế hoạch đề ra 03 yêu cầu:

Một là, việc tổ chức, triển khai thực hiện Kế hoạch phải bám sát và phù hợp với quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quyền con người; phù hợp các quy định của Hiến pháp năm 2013 và Luật Điều ước quốc tế năm 2016.

Hai là, việc tổ chức, triển khai thực hiện Công ước ICCPR và các khuyến nghị của Ủy ban nhân quyền Liên hợp quốc phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các ngành, các cấp.

Ba là, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, giữa các cơ quan, đơn vị liên quan; kịp thời phản ánh, giải quyết hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện Kế hoạch.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1252/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, Kế hoạch giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị, địa phương, như sau:

1. Tổ chức phổ biến pháp luật về Công ước quốc tế và các văn bản pháp luật liên quan đến quyền dân sự và chính trị trên địa bàn tỉnh bằng hình thức phù hợp với tình hình thực tiễn.

2. Tổ chức các hội nghị tuyên truyền; biên soạn, phát hành tài liệu tuyên truyền (tờ rơi, tờ gấp/Bộ tài liệu...) các nội dung của Công ước quốc tế và các văn bản pháp luật liên quan đến quyền dân sự và chính trị.

3. Nâng cao hiệu quả tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo hướng thuận tiện, an toàn và tăng tỷ lệ giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến các vi phạm quyền dân sự và chính trị của các cá nhân để đảm bảo tốt hơn quyền khiếu nại, tố cáo.

4. Tăng số lượng các hoạt động trợ giúp pháp lý, đặc biệt là trợ giúp pháp lý cho các đối tượng dễ bị tổn thương, trong đó có nạn nhân của hành vi xâm phạm quyền dân sự, chính trị.

5. Nâng cao số lượng, chất lượng trợ giúp viên pháp lý, luật sư.

6. Thực hiện thống kê tình hình thực hiện và đảm bảo quyền dân sự và chính trị, đặc biệt là thống kê các số liệu về khiếu nại, tố cáo, khởi kiện liên quan đến các vi phạm về quyền dân sự và chính trị.

7. Tăng cường giáo dục, bồi dưỡng nâng cao ý thức tôn trọng và chấp hành Công ước quốc tế, các tài liệu liên quan và văn bản pháp luật của Việt Nam về quyền dân sự và chính trị cho cán bộ, công chức và Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

8. Ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật Việt Nam về quyền dân sự và chính trị, đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bắc Kạn/Cổng (Trang) thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 214.482
   Online: 19