Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Nhằm triển khai thực hiện Luật Thanh niên năm 2020; Quyết định số 1331/QĐ-TTg ngày 24/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030; Chương trình phối hợp số 01/CTPH-BNV-TWĐTN ngày 24/3/2022 giữa Bộ Nội vụ và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh giai đoạn 2022-2026; Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 27/4/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển thanh niên tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2030. Ngày 11/5/2022, Sở Nội vụ và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Kạn đã ký kết Chương trình phối hợp số 653/CTPH-SNV-TĐ, giai đoạn 2022-2026. Theo đó, nội dung Chương trình phối hợp tập trung thực hiện những vấn đề sau:

Thứ nhất, tuyên truyền, phổ biến Luật Thanh niên; chính sách, pháp luật về thanh niên, Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2030 và Chương trình tổng thể cải cách hành chính tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2030.

Theo đó, tổ chức tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức và đoàn thanh niên về Luật Thanh niên; chính sách, pháp luật về thanh niên, Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2030 và Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2030.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về thanh niên và Chương tình tổng thể cải cách hành chính nhà nước tỉnh trên các ấn phẩm, nền tảng truyền thông của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và của ngành Nội vụ.

Tổ chức các cuộc thi, hội thi, bài viết tìm hiểu về Luật Thanh niên; chính sách, pháp luật về thanh niên, Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2030; phổ biến và phát hành rộn rãi tới các cơ sở Đoàn và đoàn thanh niên.

Thứ hai, tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trẻ phát huy vai trò tham mưu, đề xuất các giải pháp thực hiện chính sách, pháp luật về thanh niên và công tác thanh niên; thực hiện cải cách hành chính, xây dựng văn hóa công vụ, văn minh công sở.

Thứ ba, đánh giá tình hình thanh niên, giám sát việc xây dựng và thực hiện chính sách, pháp luật về thanh niên và công tác thanh niên.

Thứ tư, phối hợp tổ chức các hoạt động tập huấn nâng cao năng lực, nhất là năng lực tham gia quản lý nhà nước về công tác thanh niên, công tác tôn giáo cho cán bộ Đoàn các cấp./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 204.473
   Online: 23