Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Nhằm đánh giá tình hình chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Thông qua công tác kiểm tra, phát hiện những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn để đề xuất giải pháp tháo gỡ nhằm nâng cao hiệu quả của công tác này; kịp thời biểu dương, nhân rộng các mô hình, cách làm hay tại các cơ quan, đơn vị, địa phương. Ngày 09/5/2022, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Kế hoạch số 295/KH-HĐPH về kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, năm 2022.

Theo đó, Kế hoạch tập trung kiểm tra các nội dung chính sau:

 

1. Kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc ban hành kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL), hòa giải ở cơ sở, cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và tổ chức thực hiện các văn bản của cấp trên.

2. Trong công tác PBGDPL: kiểm tra việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật mới ban hành; nội dung và các hình thức PBGDPL được triển khai thực hiện trên địa bàn,...; Công tác hòa giải ở cơ sở: kiểm tra việc chỉ đạo rà soát, củng cố, kiện toàn tổ hòa giải, hòa giải viên ở cơ sở; số lượng tổ hòa giải và hòa giải viên ở cơ sở trên địa bàn; việc tổ chức bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ và kỹ năng hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên ở cơ sở; tình hình và kết quả hoạt động hoà giải ở cơ sở,...; Công tác cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật: kiểm tra việc chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật; việc thành lập và kết quả hoạt động của Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật,…

3. Đánh giá những thuận lợi, khó khăn, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; kiến nghị, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Theo Kế hoạch, sẽ tiến hành kiểm tra 02 đơn vị sở, ngành và 02 Hội đồng phối hợp, PBGDPL cấp huyện trong quý III, IV/2022. Theo đó, giao Sở Tư pháp - Cơ quan Thường trực của Hội đồng phối hợp, phổ biến giáo dục pháp luật chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu triển khai Kế hoạch./.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 419.835
   Online: 13