Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đề ra tại Kế hoạch số 158/KH-UBND ngày 24/4/2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn; đồng thời, tiếp tục phổ biến những nội dung cơ bản của Công ước chống tra tấn và các quy định có liên quan về phòng, chống tra tấn tới cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân thông qua các hình thức, biện pháp hiệu quả, phù hợp, nâng cao nhận thức, hiểu biết, giáo dục, bồi dưỡng nâng cao ý thức tôn trọng và chấp hành Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn. Ngày 08/4/2022, Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 66/KH-STP về thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2022.

Kế hoạch gồm các nội dung sau:

Thứ nhất, tổ chức phổ biến pháp luật về Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn trên địa bàn tỉnh bằng hình thức phù hợp với tình hình thực tiễn.

Thứ hai, biên soạn, phát hành tài liệu tuyên truyền (tờ rơi, tờ gấp, Bộ tài liệu...) các nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tra tấn.

Thứ ba, lồng ghép tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản của Công ước chống tra tấn, pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn và các văn bản quy phạm pháp luật khác cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân bằng hình thức phù hợp; trong tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (9/11).

Thứ tư, tuyên truyền, phổ biến thông qua hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án hình sự, xử lý vi phạm hành chính, hoạt động tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và hoạt động khác của các cơ quan trong bộ máy Nhà nước; thông qua hoạt động trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở.

Thứ năm, ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn, đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bắc Kạn; Cổng (Trang) Thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương;       

Thứ sáu, đánh giá kết quả thực hiện đề án trong sơ kết, tổng kết kết quả thực tiễn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật./.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 204.502
   Online: 18