Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Ngày 12/5/2022, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 786/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện Chương trình “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021 - 2030” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Theo Kế hoạch, mục tiêu cụ thể đề ra như sau:

Thứ nhất, đến năm 2025:

- 100% cán bộ và hội viên của Hội Khuyến học được học tập quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, các chương trình, kế hoạch và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và các mô hình học tập suốt đời giai đoạn 2021 - 2025.

- 80% gia đình được công nhận đạt danh hiệu “Gia đình học tập”;

- 80% dòng họ đăng ký được công nhận đạt danh hiệu “Dòng họ học tập”;

- 80% thôn bản, tổ dân phố được công nhận “Cộng đồng học tập”;

- 90% cơ quan, đơn vị cấp xã được công nhận “Đơn vị học tập”.

- 50% người lao động trong “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”,“Cộng đồng học tập”, 70% cán bộ, công chức, nhân viên trong “Đơn vị học tập” trên địa bàn cấp xã đạt danh hiệu “Công dân học tập”.

- Phấn đấu 100% Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch Hội khuyến học cấp xã tham gia quản lý trung tâm học tập cộng đồng; 40% cán bộ làm công tác khuyến học cấp xã tham gia tổ chức các hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng và được bồi dưỡng, tập huấn về ứng dụng công nghệ thông tin để khai thác, biên soạn tài liệu, lưu trữ thông tin, quản lý và vận hành thiết bị kỹ thuật.

Thứ hai, đến năm 2030:

- 100% cán bộ, hội viên Hội khuyến học được học tập, quán triệt các chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, nhất là những vấn đề về xã hội học tập bền vững và những xu thế phát triển các mô hình học tập giai đoạn 2026 - 2030 ở trong nước và thế giới.

- 90% gia đình được công nhận đạt danh hiệu “Gia đình học tập”;

-  90% dòng họ được công nhận đạt danh hiệu “Dòng họ học tập”;

- 90% thôn bản, tổ dân phố được công nhận “Cộng đồng học tập”;

- 95% cơ quan, đơn vị cấp xã được công nhận “Đơn vị học tập”.

- 65% người lao động trong “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”,“Cộng đồng học tập”, 80% cán bộ, công chức, nhân viên trong “Đơn vị học tập” trên địa bàn cấp xã đạt danh hiệu “Công dân học tập”.

- 70% cán bộ làm công tác khuyến học cấp xã tham gia tổ chức các hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng và được bồi dưỡng, tập huấn về ứng dụng công nghệ thông tin để khai thác, biên soạn tài liệu, lưu trữ thông tin, quản lý và vận hành thiết bị kỹ thuật.

Để tổ chức thực hiện được các mục tiêu, Kế hoạch đã đề ra các nhiệm vụ đó là: Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nhân lực tại chỗ thông qua việc thực hiện các mô hình học tập; Triển khai xây dựng các mô hình học tập theo Bộ tiêu chí mới; Phát động phong trào thi đua, tổ chức cuộc vận động để thúc đẩy học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị, gắn với phong trào xây dựng cộng đồng học tập cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh, gắn kết với phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số trong tổ chức các hoạt động học tập suốt đời, xây dựng các mô hình học tập; Tổ chức đánh giá, công nhận danh hiệu “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập”; sơ kết, tổng kết các mô hình học tập./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 323.620
   Online: 34