Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Ngày 11/5/2022, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng đã ký Quyết định số 774/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống tội phạm trong ngành Giáo dục tỉnh Bắc Kạn đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.

Kế hoạch xác định mục đích, yêu cầu cụ thể sau: (1) Tổ chức triển khai kịp thời, hiệu quả Quyết định số 691/QĐ-BGDĐT ngày 11/3/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống tội phạm trong ngành Giáo dục đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030. (2) Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm và năng lực hành động của cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, người lao động và học sinh, sinh viên (sau đây gọi chung là thành viên trong trường học) trong công tác phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật. (3) Tăng cường công tác quản lý, triển khai thực hiện tốt các văn bản về phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong ngành Giáo dục. (4) Phòng ngừa hiệu quả, làm giảm tội phạm, vi phạm pháp luật trong học sinh, sinh viên (HSSV), góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện. (5) Xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, các đơn vị chủ động, tích cực tham mưu triển khai kế hoạch đảm bảo hiệu quả và phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế và bảo đảm an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Theo đó, chỉ tiêu phấn đấu: Đến năm 2023, 100% trường học định kỳ tổ chức tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các thành viên trong trường học về phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật, bạo lực học đường trong HSSV; đến năm 2024, 100% trường học định kỳ tổ chức giáo dục pháp luật, giáo dục đạo đức, giáo dục kỹ năng sống và văn hóa ứng xử cho các thành viên trong trường học và đến năm 2025, số vụ, số người phạm tội, vi phạm pháp luật trong HSSV giảm.

Để triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống tội phạm trong ngành Giáo dục tỉnh Bắc Kạn đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030, Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương  tổ chức thực hiện tốt 06 giải pháp sau:

Thứ nhất, tổ chức tuyên truyền về phòng ngừa tội phạm và phòng, chống hành vi vi phạm pháp luật trong HSSV.

Thứ hai, tích hợp nội dung giáo dục phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật vào chương trình và hoạt động giáo dục trong nhà trường.

Thứ ba, nâng cao năng lực của các thành viên trong trường học về công tác phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật.

Thứ tư, phối hợp giữa trưòng học, gia đình và các cơ quan ban, ngành của địa phương trong công tác quản lý, phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong HSSV.

Thứ năm, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý HSSV nhằm nâng cao công tác phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật.

Thứ sáu, triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý HSSV, phòng ngừa tội phạm và phòng, chống tệ nạn xã hội và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát.

Chi tiết Quyết định số 774/QĐ-UBND; Kế hoạch và Phụ lục xem file đính kèm

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 229.948
   Online: 12