Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Ngày 13/5/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn ký ban hành Quyết định số 795/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực việc làm thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Kạn; Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nội dung chi tiết của các thủ tục hành chính mới ban hành đăng tải trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Bắc Kạn tại chuyên mục “Thủ tục hành chính”, địa chỉ: “dichvucong.backan.gov.vn”.

Quyết định giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính của danh mục thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định này.

Chi tiết Phụ lục danh mục như sau:

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH TRONG LĨNH VỰC VIỆC LÀM THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ VÀ GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH BẮC KẠN

STT

Tên thủ tục hành chính

Căn cứ pháp lý

Địa điểm, cách thức thực hiện

Thời hạn giải quyết

Cơ quan thực hiện

Phí, lệ phí

Dịch vụ công trực tuyến

Dịch vụ bưu chính công ích

1

Hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp

- Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.

- Kế hoạch 248/KH-UBND ngày 20/4/2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn.

- Nộp hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ: https://dichvucong.backan.gov.vn.

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích tại Bộ phận Một cửa cấp huyện.

- Trường hợp doanh nghiệp không phải tiến hành xác minh: 09 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị, hồ sơ theo quy định;

- Trường hợp doanh nghiệp phải tiến hành xác minh: 11 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị, hồ sơ theo quy định.

UBND cấp huyện, cơ quan bảo hiểm xã hội

Không

Mức độ 4

X

2

Hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động quay trở lại thị trường lao động

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 214.513
   Online: 12