Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Ngày 23/5/2022, Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải ban hành Chỉ thị số 02/CT-BGTVT về việc nâng cao chất lượng, đảm bảo tiến độ và siết chặt kỷ cương, trách nhiệm trong công tác quản lý đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông của Bộ giao thông vận tải.

Trong đó, Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải Chỉ thị:

Để tăng cường trách nhiệm, giảm bớt thủ tục, tăng tính chủ động cho các chủ đầu tư/ban quản lý dự án (QLDA) trong việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đã thực hiện phân cấp, ủy quyền mạnh mẽ cho các chủ đầu tư/ban QLDA, đồng thời đã ban hành nhiều văn bản phân định rõ nghĩa vụ, trách nhiệm, quyền hạn của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng, cũng như các chế tài xử lý, đảm bảo tiến độ yêu cầu, tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật.

Với nhiệm vụ và thẩm quyền được giao, các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng đã nhận thức rõ hơn về trách nhiệm của mình, phần lớn các công trình hoàn thành đưa vào khai thác, sử dụng trong thời gian qua đều đảm bảo chất lượng, phát huy được hiệu quả đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của Đất nước. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được còn một số tồn tại, hạn chế như: Một số chủ đầu tư/ban QLDA, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, nhà thầu thi công chưa thực hiện đầy đủ quyền hạn, trách nhiệm, sâu sát trong quá trình thực hiện dự án theo quy định pháp luật và nhiệm vụ được Bộ GTVT phân cấp, ủy quyền, chưa phối hợp tốt với địa phương. Một số nội dung trong hồ sơ dự án, thiết kế xây dựng còn khiếm khuyết dẫn đến phải điều chỉnh, bổ sung trong quá trình thực hiện làm kéo dài thời gian, chỉ dẫn kỹ thuật của dự án còn một số nội dung chưa phù hợp, gây khó khăn trong quá trình thi công, nghiệm thu; một số dự án chậm tiến độ nhưng chưa được khắc phục dứt điểm.

Để nâng cao chất lượng và siết chặt kỷ cương, trách nhiệm, phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong công tác quản lý đầu tư xây dựng, khắc phục những hạn chế trong thời gian qua, Bộ trưởng Bộ GTVT yêu cầu các chủ đầu tư/ban QLDA:

1. Khẩn trương rà soát, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự đảm bảo chuyên nghiệp hơn, nâng cao năng lực điều hành, hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý đầu tư xây dựng, quy định rõ quyền hạn, trách nhiệm giữa các bộ phận, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ; tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn thuộc thẩm quyền của chủ đầu tư và nhiệm vụ được Bộ GTVT phân cấp, ủy quyền theo đúng quy định của pháp luật. Người đứng đầu chủ đầu tư/ban QLDA chịu trách nhiệm trước pháp luật và Bộ trưởng Bộ GTVT về việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao.

2. Về công tác khảo sát, lập hồ sơ thiết kế: (-) Về công tác khảo sát: (1) Nâng cao chất lượng trong việc lập, phê duyệt nhiệm vụ khảo sát, nhiệm vụ thiết kế, đảm bảo đầy đủ số liệu khảo sát địa hình, địa chất, thủy văn, mỏ vật liệu, bãi đổ thải theo đúng quy định. (2) Có giải pháp chấn chỉnh, nâng cao chất lượng công tác khảo sát, thiết kế, lập tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình. (-) Về hồ sơ thiết kế: (1) Kiểm soát chất lượng hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi trước khi trình thẩm định, phê duyệt. (2) Tổ chức thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của chủ đầu tư theo đúng quy định. (-) Tổ chức thực hiện thẩm tra thiết kế theo đúng quy định, yêu cầu tư vấn thẩm tra hoạt động độc lập, khách quan trong công tác thẩm tra. Bố trí cán bộ đủ năng lực, phù hợp với loại và cấp công trình; nâng cao chất lượng trong công tác thẩm tra.

3. Về công tác lựa chọn nhà thầu: (-) Tổ chức thực hiện việc đấu thầu qua mạng theo đúng chỉ đạo của Bộ GTVT tại các văn bản số 9969/BGTVT-CQLXD ngày 24/9/2021, số 4327/BGTVT-CQLXD ngày 05/5/2022. (-) Về việc phân chia gói thầu; lập, hoàn thiện, phát hành hồ sơ mời thầu (HSMT): (1) Phân chia dự án thành các gói thầu phù hợp đặc điểm của dự án, các yếu tố kỹ thuật, thời gian thực hiện, đảm bảo hiệu quả kinh tế - kỹ thuật, thuận lợi trong quá trình quản lý hợp đồng, tổ chức thi công xây dựng và đảm bảo tính cạnh tranh trong đấu thầu. (2) Tổ chức lập HSMT đảm bảo các tiêu chí đánh giá, xét thầu phù hợp quy định của pháp luật, phù hợp quy mô, tính chất, điều kiện thực tế của gói thầu, dự án; quy định chặt chẽ, đầy đủ trách nhiệm của các bên theo đúng quy định và tăng tính độc lập giữa các chủ thể trong suốt quá trình thực hiện dự án. (3) Rà soát, hoàn thiện HSMT đúng với nội dung được cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt. (4) Đăng tải thông tin đấu thầu đầy đủ, đúng quy định. (-) Việc tổ chức lựa chọn nhà thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu (HSDT) phải đảm bảo các yêu cầu sau: (1) Bố trí nhân sự có năng lực, trình độ, đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định. (2) Đánh giá HSDT đảm bảo trung thực, khách quan, công bằng, minh bạch, theo đúng tiêu chuẩn đánh giá trong HSMT và phù hợp quy định pháp luật hiện hành. (3) Kiểm soát chặt chẽ việc lựa chọn, quản lý thầu phụ, nghiêm cấm các hành vi chuyển nhượng thầu trái pháp luật. (-) Thực hiện nghiêm việc bảo mật thông tin trong đấu thầu; nghiêm cấm các hành vi: Gian lận, cản trở, thông thầu, tiết lộ thông tin về quá trình lựa chọn nhà thầu và các hành vi bị cấm khác trong đấu thầu theo quy định tại Điều 89 Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013. (-) Nghiêm cấm các hành vi đưa, nhận, môi giới hối lộ; lợi dụng chức vụ quyền hạn để can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động đấu thầu.

4. Công tác quản lý thi công xây dựng công trình: (-) Chủ đầu tư/ban QLDA quản lý chặt chẽ, toàn diện mọi hoạt động của các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện dự án trong từng giai. (-) Trước khi triển khai thi công, yêu cầu các nhà thầu thi công tổ chức rà soát hiện trường, đối chiếu với hồ sơ thiết kế. (-) Yêu cầu nhà thầu thi công thực hiện nghiêm nghĩa vụ, trách nhiệm của mình được quy định trong nội dung hợp đồng xây dựng đã ký kết. (-) Yêu cầu các nhà thầu phải chủ động về nguồn vật liệu, máy móc thiết bị, nhân lực và nguồn tài chính để thực hiện theo đúng hợp đồng; kiên quyết xử lý các nhà thầu vi phạm hợp đồng. (-) Yêu cầu tư vấn thiết kế: Thực hiện nghiêm túc công tác giám sát tác giả theo quy định. (-) Yêu cầu tư vấn giám sát thực hiện đầy đủ quyền hạn, trách nhiệm theo quy định của hợp đồng và pháp luật. (-) Kiểm soát, theo dõi chặt chẽ công tác thí nghiệm, đảm bảo phòng thí nghiệm hợp chuẩn, thí nghiệm viên đủ điều kiện năng lực thực hiện công việc. (-) Kiểm tra và giám sát chặt chẽ chất lượng, nguồn gốc xuất xứ của vật tư, vật liệu và thiết bị sử dụng cho công trình đảm bảo đáp ứng các yêu cầu của hồ sơ thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật của dự án. (-) Giám sát chặt chẽ việc lấy mẫu thí nghiệm, lưu giữ các mẫu đối chứng của nhà thầu.

5. Nghiệm thu đưa công trình vào khai thác sử dụng: (-) Các chủ thể tham gia dự án cần nêu cao vai trò, trách nhiệm trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ nghiệm thu công trình, dự án trước khi đưa vào khai thác sử dụng. (-) Thường xuyên theo dõi, kiểm tra tình trạng làm việc bình thường của công trình, dự án; đề xuất giải pháp xử lý nhằm duy trì điều kiện khai thác bình thường, đảm bảo tuyệt đối an toàn.

6. Thanh - Quyết toán công trình: (-) Phải tuân thủ các quy định của pháp luật, các quy định quản lý đầu tư, quản lý chi phí, quản lý hợp đồng. Chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về việc chậm trình quyết toán, chậm hoàn tất các thủ tục quản lý đầu tư, hồ sơ quyết toán. (-) Tăng cường nhân lực, tập trung cho công tác quyết toán dự án hoàn thành. (-) Chủ động phối hợp, đôn đốc các địa phương khẩn trương phê duyệt quyết toán tiểu dự án giải phóng mặt bằng theo thẩm quyền.

 Chi tiết Chỉ thị số 02/CT-BGTVT xem file đính kèm

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 351.380
   Online: 14