Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Ngày 23/5/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 633/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chiến lược kế toán - kiểm toán đến năm 2030. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 23/5/2022.

Với mục tiêu: Hoàn thiện hệ thống quy định về kế toán - kiểm toán đảm bảo chặt chẽ, hiệu lực, hiệu quả, đồng bộ hệ thống chuẩn mực kế toán - kiểm toán theo hướng phù hợp với thông lệ quốc tế và điều kiện của Việt Nam. Nâng cao vai trò quản lý nhà nước, đẩy mạnh hoạt động của các tổ chức nghề nghiệp, chú trọng phát triển thị trường dịch vụ và nguồn nhân lực trong lĩnh vực kế toán - kiểm toán ngang tầm với các nước trong khu vực. Qua đó nâng cao chất lượng của hệ thống thông tin kinh tế - tài chính - ngân sách ngày càng công khai, minh bạch, phản ánh trung thực các thông tin, số liệu kinh tế - tài chính trong nền kinh tế quốc dân, đáp ứng yêu cầu công tác quản lý, điều hành và ra quyết định của cơ quan quản lý nhà nước cũng như các doanh nghiệp, đơn vị và tổ chức khác. Tăng cường hội nhập quốc tế, hợp tác với các tổ chức quốc tế về kế toán - kiểm toán, tạo lập mối liên hệ chặt chẽ, thừa nhận lẫn nhau giữa Việt Nam và các nước trong khu vực, trên thế giới, cụ thể: (1) Hoàn thiện hệ thống quy định về kế toán - kiểm toán: Năm 2024, trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến đối với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Luật Kế toán, Luật sửa đổi, bổ sung Luật Kiểm toán độc lập. (2). Ban hành, công bố và cập nhật hệ thống chuẩn mực kế toán, chuẩn mực kiểm toán. (3) Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giám sát hoạt động kế toán - kiểm toán. (4) Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và thị trường dịch vụ kế toán - kiểm toán. (5) Phát triển các tổ chức nghề nghiệp về kế toán - kiểm toán. (6) Tăng cường hội nhập quốc tế về kế toán - kiểm toán. (7) Thực hiện chuyển đổi số trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán.

Chiến lược đề ra 08 nhiệm vụ và giải pháp: (1) Ban hành Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập. (2) Ban hành, công bố các hệ thống chuẩn mực kế toán, chuẩn mực kiểm toán. (3) Tăng cường năng lực cơ quan quản lý, giám sát về kế toán - kiểm toán và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát tính tuân thủ pháp luật về kế toán - kiểm toán. (4) Phát triển thị trường dịch vụ kế toán - kiểm toán. (5) Phát triển các hội nghề nghiệp. (6) Phát triển nguồn nhân lực về kế toán - kiểm toán. (7) Tăng cường, mở rộng các hoạt động hợp tác quốc tế. (8) Ứng dụng công nghệ thông tin và các hoạt động khác.

Chi tiết Quyết định số 633/QĐ-TTg xem file đính kèm 

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 555.105
   Online: 26