Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Nhằm cập nhật, bồi dưỡng nâng cao kiến thức pháp luật cho đội ngũ hòa giải viên cơ sở trên địa bàn huyện; phổ biến, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân đối với các quy định pháp luật về tiếp công dân, phòng chống tham nhũng, đất đai, bảo vệ môi trường, hòa giải ở cơ sở, lâm nghiệp, chăn nuôi, thủy lợi và một số các văn bản pháp luật khác. Ngày 31/05/2022, Hội đồng PHPBGDPL huyện Chợ Mới đã ban hành Kế hoạch số 188/KH-HĐPH về tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật năm 2022 (lần 1).

Theo kế hoạch, Hội đồng PHPBGDPL huyện sẽ tổ chức hội nghị tuyên truyền trực tiếp tại 05 xã (Thanh Mai, Thanh Vận, Nông Hạ, Mai Lạp, Quảng Chu - mỗi xã tổ chức 01 hội nghị) cho các đối tượng là hòa giải viên cơ sở và đại diện một số hộ gia đình trên địa bàn xã. Theo đó, việc lựa chọn văn bản pháp luật để tuyên truyền tại các xã trên cơ sở nhu cầu và đề nghị của các đơn vị, cụ thể: tại xã Thanh Mai là Luật Đất đai, Luật Bảo vệ môi trường; tại xã Thanh Vận là Luật Đất đai, Luật Chăn nuôi, Luật Thủy lợi; tại xã Nông Hạ là Luật Bảo vệ môi trường, Luật Hòa giải ở cơ sở; tại xã Mai Lạp là Luật Lâm nghiệp, Luật Tiếp công dân, Luật Phòng chống tham nhũng; tại xã Quảng Chu là Luật Đất đai, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Lâm nghiệp.

Hội đồng PHPBGDPL huyện giao Phòng Tư pháp - cơ quan thường trực của Hội đồng có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng lịch tổ chức các hội nghị tuyên truyền và thông báo tới các đơn vị được lựa chọn tổ chức hội nghị; phối hợp với các cơ quan chuyên môn chuẩn bị tài liệu cấp phát tại hội nghị, lập dự toán và chuẩn bị kinh phí tổ chức các hội nghị theo quy định; tham mưu  bố trí báo cáo viên pháp luật hoặc đề nghị cơ quan, đơn vị liên quan cử cán bộ, công chức tham gia truyền đạt tại các hội nghị đảm bảo đáp ứng nội dung tuyên tuyên truyền./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 323.646
   Online: 36