Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Ngày 03 tháng 6 năm 2022, UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Văn bản số 3491/UBND-CNPC về việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn các nội dung sau:

Thứ nhất, tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 27/8/2021 của UBND tỉnh về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng và thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Kế hoạch số 90/KH-UBND ngày 01/4/2021 của UBND tỉnh thực hiện Kết luận số 83-KL/TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị khoá IX về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020; các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh khẩn trương tham mưu cho HĐND, UBND tỉnh ban hành các văn bản quy định chi tiết nội dung được luật giao đảm bảo chất lượng và tiến độ theo quy định.

Thứ hai, thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý cũng như việc tổ chức nghiên cứu, tham gia ý kiến đối với các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật, phân công rõ trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân trong việc nghiên cứu, soạn thảo, trình văn bản; thường xuyên kiểm tra, kiểm điểm rõ trách nhiệm đối với đơn vị, cá nhân để xảy ra tình trạng chậm tiến độ và không bảo đảm chất lượng văn bản.

Trong quá trình xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật cần tuân thủ đúng quy định, quy trình của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; bám sát thực tiễn, tổ chức các cuộc hội thảo, toạ đàm, tham vấn ý kiến, nhất là ý kiến của các chuyên gia, người làm công tác thực tiễn, đối tượng chịu tác động; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan; tăng cường hoạt động phản biện xã hội của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận; thực hiện công tác truyền thông theo Kế hoạch số 300/KH-UBND ngày 11/5/2022 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Trong trường hợp dự thảo có chứa thủ tục hành chính, cơ quan lập đề nghị, cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản có trách nhiệm đánh giá tác động của thủ tục hành chính, lấy ý kiến của cơ quan kiểm soát thủ tục hành chính theo quy định tại Thông tư số 03/2022/TT-BTP ngày 10/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính trong lập đề nghị xây dựng văn bản và soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật.

Thứ ba, tiếp tục rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp, không rõ ràng, không cụ thể, không khả thi, cản trở hoạt động đầu tư, kinh doanh, gây khó khăn, phiền hà cho doanh nghiệp cũng như đời sống của Nhân dân; thực hiện nghiêm túc, đúng quy định về thẩm quyền, trách nhiệm trong công tác kiểm tra, rà soát, xử lý văn bản quy phạm pháp luật theo quy định.

Thứ tư, chủ động xử lý các văn bản trái pháp luật ngay sau khi nhận được thông báo, kết luận của cơ quan có thẩm quyền kiểm tra văn bản bảo đảm đúng tiến độ và chất lượng. Sở Tư pháp tăng cường việc tự kiểm tra và kiểm tra theo thẩm quyền thường xuyên, kịp thời, đúng quy định của pháp luật; phối hợp chặt chẽ với Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật - Bộ Tư pháp trong quá trình thực hiện tự kiểm tra và kiểm tra văn bản theo thẩm quyền.

Thứ năm, tiếp tục bảo đảm nguồn lực về kinh phí cho công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật; các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh quan tâm, bố trí công chức thực hiện công tác pháp chế tại đơn vị./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 323.627
   Online: 33