Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2022

Kế hoạch nhằm mục đích: (1) Tập trung hỗ trợ tư vấn giải pháp chuyển đổi số cho các DNNVV hoạt động trong lĩnh vực sản xuất chế biến bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid – 19; Hỗ trợ các doanh nghiệp khoa học công nghệ đã có sản phẩm được phát minh, sáng chế. (2) Hỗ trợ tư vấn cho DNNVV thông qua mạng lưới tư vấn viên nhằm nâng cao kỹ năng xây dựng kế hoạch kinh doanh, tài chính, sản xuất, bán hàng, thị trường, quản trị doanh nghiệp… nhằm giúp DNNVV phát triển bền vững. (3) Năm 2022, dự kiến hỗ trợ công nghệ về giải pháp chuyển đổi số, hỗ trợ tư vấn thông qua mạng lưới Tư vấn viên cho khoảng 30 doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Đối tượng hỗ trợ là: Chủ doanh nghiệp, cán bộ quản lý doanh nghiệp nhỏ và vừa; các cá nhân, tổ chức có nguyện vọng thành lập doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Điều kiện hỗ trợ: Các doanh nghiệp đáp ứng tiêu chí quy định tại Điều 5,6,7,8,9 Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ.

Theo đó, kinh phí hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2022 để thực hiện hai nội dung sau:

Thứ nhất, hỗ trợ công nghệ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa: (a) Hỗ trợ tư vấn giải pháp chuyển đổi số cho doanh nghiệp về quy trình kinh doanh, quy trình quản trị, quy trình sản xuất, quy trình công nghệ và chuyển đổi mô hình kinh doanh. Năm 2022, hỗ trợ hợp đồng tư vấn cho 10 doanh nghiệp nhỏ; (b) hỗ trợ doanh nghiệp thuê, mua các giải pháp chuyển đổi số để tự động hóa, nâng cao hiệu quả quy trình kinh doanh, quy trình quản trị, quy trình sản xuất, quy trình công nghệ trong doanh nghiệp và chuyển đổi mô hình kinh doanh. Năm 2022, hỗ trợ hợp đồng tư vấn cho 10 doanh nghiệp nhỏ.

Thứ hai, hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa: Hỗ trợ tư vấn thông qua mạng lưới tư vấn viên để được hỗ trợ sử dụng dịch vụ tư vấn về nhân sự, tài chính, sản xuất, bán hàng, thị trường, quản trị nội bộ và các nội dung khác liên quan tới hoạt động sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp. Năm 2022, hỗ trợ cho 10 doanh nghiệp nhỏ sử dụng dịch vụ tư vấn thông qua mạng lưới tư vấn viên.

Về mức hỗ trợ: Theo quy định tại Điều 11, Điều 13 Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ.

Tổng kinh phí thực hiện năm 2022 là: 2.000.000.000 đồng ( Hai tỷ đồng). Nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ. Trong đó:

Hỗ trợ công nghệ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa: 1.000.000.000 đồng.

Hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa: 1.000.000.000 đồng.

(chi tiết Kế hoạch và Phụ lục 1 đính kèm)

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 229.947
   Online: 11