Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Ngày 20 tháng 6 năm 2022, UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Văn bản số 3879/UBND-NNTNMT về chỉ đạo một số giải pháp tăng cường công tác quản lý đất đai. Theo đó, đã chỉ đạo một số nội dung đáng chú ý sau:

Tăng cường cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai

Theo đó, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2018 (Chỉ thị 01) của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai; chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1385/UBND-KT ngày 26/3/2018 về việc thực hiện Chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ và Thông báo số 119/TB-UBND ngày 10/3/2022 về Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa tại buổi làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường về một số nội dung nhiệm vụ trọng tâm lĩnh vực đất đai, đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh. 

Đối với UBND các huyện, thành phố: Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân sử dụng đất thực hiện đúng các quy định của pháp luật đất đai; rà soát, cải cách thủ tục hành chính về đất đai ở địa phương bảo đảm công khai, minh bạch, rút ngắn thời gian thực hiện, đẩy mạnh việc tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính về đất đai trực tuyến để người dân, doanh nghiệp vẫn giải quyết được thủ tục hành chính nhưng giảm thiểu việc đến nơi nộp hồ sơ; chủ động bố trí kinh phí từ ngân sách địa phương cho thực hiện các nội dung nhiệm vụ quản lý đất đai. Thực hiện nghiêm nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại mục 1, Thông báo số 119/TB-UBND ngày 10/3/2022.

Chỉ đạo kịp thời, chấn chỉnh việc quản lý không để xảy ra tình trạng vi phạm pháp luật về đất đai (đặc biệt là việc san ủi, chuyển mục đích sử dụng đất sai quy định) và xử lý nghiêm theo thẩm quyền, đảm bảo đúng quy định; nêu cao tinh thần, trách nhiệm của người đứng đầu đặc biệt là trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 17/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đối với Sở Tài nguyên và Môi trường: Xây dựng quy chế phối hợp giữa Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký đất đai và Bưu điện để trao đổi, thống nhất phương thức triển khai thực hiện về việc tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ, tài liệu và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính về đất đai; Chỉ đạo quản lý, vận hành và khai thác sử dụng có hiệu quả hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Bắc Kạn đối với các đơn vị cấp huyện đã hoàn thành gồm: Ngân Sơn, Chợ Đồn, Na Rì và thành phố Bắc Kạn; tổ chức thực hiện hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai huyện Ba Bể và huyện Pác Nặm trong năm 2022; tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh triển khai thực hiện xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai huyện Bạch Thông và huyện Chợ Mới; Nâng cao việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai; rà soát thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công về lĩnh vực đất đai cho người dân, doanh nghiệp nhanh gọn, đúng quy định. Thực hiện các nội dung UBND tỉnh đã chỉ đạo tại mục 2, Thông báo số 119/TB-UBND ngày 10/3/2022.

Công tác đấu giá quyền sử dụng đất

Rà soát quỹ đất đang quản lý, tập trung thực hiện đúng quy định các trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất, nhất là những khu đất có lợi thế phát triển (đất “vàng”) sau khi rà soát, sắp xếp lại các cơ sở nhà, đất của Nhà nước để chống thất thu cho ngân sách nhà nước và phòng chống tiêu cực, tham nhũng trong lĩnh vực đất đai. Chỉ đạo, tổ chức lập phương án đấu giá quyền sử dụng đất chi tiết, để tổ chức theo dõi, kiểm tra. Trong phương án đấu giá quyền sử dụng đất phải quy định rõ điều kiện của tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá (năng lực về tài chính, kỹ thuật, ký quỹ, nguồn vốn của chủ đầu tư, thời gian đưa đất vào sử dụng theo đúng tiến độ nếu trúng đấu giá…).

Làm tốt công tác xác định giá khởi điểm bảo đảm giá khởi điểm phù hợp với giá thị trường (gồm giá trị các lợi thế của khu đất), tăng cường sự phối hợp và nâng cao trách nhiệm giữa các cơ quan định giá đất, Hội đồng thẩm định giá đất để tổ chức thực hiện tốt việc quản lý, xác định giá đất cụ thể, bảo đảm theo quy định.

Đẩy nhanh tiến độ xác định giá đất cụ thể để thu nghĩa vụ tài chính đối với các dự án đã có quyết định giao đất, cho thuê đất; xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo bám sát giá thị trường tại thời điểm đấu giá quyền sử dụng đất.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn đảm bảo công khai minh bạch, cạnh tranh bình đẳng, không để xảy ra tình trạng thông đồng, móc ngoặc trong các cuộc đấu giá; kịp thời xử lý nghiêm theo thẩm quyền các trường hợp vi phạm quy định pháp luật hoặc hành vi lợi dụng đấu giá để trục lợi, gây mất ổn định thị trường, đảm bảo không làm thất thoát ngân sách Nhà nước; tham mưu, đề xuất, báo cáo những nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh. Thực hiện nghiêm Công điện số 1767/CĐ-TTg ngày 21/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ; ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại các văn bản: Số 2099/UBND-NNTNMT ngày 14/4/2021, số 914/UBND-NNTNMT ngày 17/02/2022 về công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh và các quy định của pháp luật./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 323.794
   Online: 29