Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Với mục đích đánh giá khách quan, toàn diện tình hình, kết quả đạt được sau 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, chỉ rõ tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, đồng thời rút ra bài học kinh nghiệm và đề ra phương hướng thực hiện hiệu quả trong thời gian tới; tuyên dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Luật Phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) và các văn bản hướng dẫn thi hành. Ngày 29/6/2022, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 407/KH-UBND về tổng kết 10 năm thực hiện Luật PBGDPL trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Theo đó, việc tổng kết được thực hiện trên phạm vi toàn tỉnh, tại tất cả các đơn vị, địa phương. Kế hoạch tập trung tổng kết vào các nội dung sau:

Thứ nhất, tổ chức kiểm tra kết quả triển khai Luật PBGDPL gắn với các Đoàn kiểm tra của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh.

Thứ hai, tổ chức hoạt động truyền thông kết quả 10 năm thực hiện Luật PBGDPL như: Xây dựng, đăng tải, phát sóng các tin, bài, phóng sự phản ánh về kết quả hoạt động, các bài viết nghiên cứu hoàn thiện pháp luật về  PBGDPL…trên Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Bắc Kạn, Cổng thông tin điện tử PBGDPL tỉnh Bắc Kạn, Cổng/Trang Thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND cấp huyện; Tổ chức sưu tầm, cung cấp tài liệu PBGDPL (phóng sự, băng, đĩa, video clip, tư liệu, hình ảnh...) phục vụ công tác PBGDPL trong 10 năm thực hiện Luật PBGDPL, chú trọng thông tin về những sáng kiến, mô hình, cách làm hay, hiệu quả, những tập thể, cá nhân tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong công tác này; Xây dựng phóng sự tổng kết 10 năm thực hiện Luật PBGDPL gắn với tổng kết 10 năm tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn.

Thứ ba, tổ chức Hội thảo hoặc hình thức phù hợp khác để đánh giá thực trạng và đề xuất hoàn thiện thể chế về công tác PBGDPL.

Thứ tư, xây dựng báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Luật PBGDPL.

Thứ năm, tổ chức khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Luật PBGDPL./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 323.739
   Online: 33