Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Ngày 14/7/2022, UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết định số 1294/QĐ-UBND Phê duyệt Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (Bộ chỉ số chuyển đổi số - DTI) để theo dõi, đánh giá thực chất, khách quan và công bằng kết quả thực hiện chuyển đổi số hằng năm của các cơ quan Nhà nước thuộc UBND tỉnh (cấp Sở); UBND các huyện, thành phố (cấp huyện); UBND các xã, phường, thị trấn (cấp xã).

Về cấu trúc của Bộ chỉ số DTI:

- DTI cấp Sở bao gồm 06 chỉ số đánh giá chính với 41 chỉ số thành phần, thang điểm 600 điểm. Trong đó, có 06 chỉ số đánh giá chính được phân thành: Nhóm chỉ số nền tảng chung và Nhóm chỉ số về hoạt động. Nhóm chỉ số nền tảng chung gồm 05 chỉ số chính (Nhận thức số, Thể chế số, Hạ tầng số, Nhân lực số, An toàn thông tin mạng); Nhóm chỉ số về hoạt động gồm 01 chỉ số (hoạt động chuyển đổi số).

- DTI cấp huyện được cấu trúc theo 03 trụ cột là chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, bao gồm 09 chỉ số đánh giá chính với 86 chỉ số thành phần. 09 chỉ số chính được phân thành: Nhóm chỉ số nền tảng chung và Nhóm chỉ số về hoạt động. Trong đó: Nhóm chỉ số nền tảng chung gồm 06 chỉ số chính: Nhận thức số, Thể chế số, Hạ tầng số, Nhân lực số, An toàn thông tin mạng, Đô thị thông minh. Nhóm chỉ số về hoạt động gồm 03 chỉ số chính là Hoạt động chính quyền số, hoạt động kinh tế số, hoạt động xã hội số: Trụ cột chính quyền số có 07 chỉ số chính với tổng điểm 600; Trụ cột kinh tế số có 07 chỉ số chính với tổng điểm 560; Trụ cột xã hội số có 07 chỉ số chính với tổng điểm 580.

- DTI cấp xã được cấu trúc theo 03 trụ cột là chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, bao gồm chỉ số đánh giá gồm 09 chỉ số chính với 61 chỉ số thành phần. 09 chỉ số chính được phân thành: Nhóm chỉ số nền tảng chung và Nhóm chỉ số về hoạt động. Trong đó: Nhóm chỉ số nền tảng chung gồm 05 chỉ số chính (Nhận thức số, Thể chế số, Hạ tầng số, Nhân lực số). Nhóm chỉ số về hoạt động gồm 03 chỉ số chính (Hoạt động chính quyền số, Hoạt động kinh tế số, Hoạt động xã hội số): Trụ cột chính quyền số có 07 chỉ số chính với tổng điểm 600; Trụ cột kinh tế số có 07 chỉ số chính với tổng điểm 600; Trụ cột xã hội số có 07 chỉ số chính với tổng điểm 700.

Việc đánh giá, xếp hạng DTI của các cơ quan, đơn vị, địa phương sẽ được thực hiện hằng quý và hằng năm. Việc công bố kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số hằng quý do Sở Thông tin và Truyền thông chủ động thực hiện; đối với kết quả hằng năm, Sở Thông tin và Truyền thông trình UBND tỉnh phê duyệt kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số của các cơ quan, đơn vị, địa phương và được công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Báo Bắc Kạn, Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn và trên Hệ thống quản lý, đánh giá chỉ số chuyển đổi số của tỉnh.

Về phân loại mức độ xếp hạng: Mức độ chuyển đổi số được xếp hạng ở 04 mức là Khởi động, hình thành, nâng cao, dẫn dắt. Cấp sở, ngành xếp hạng mức độ DTI dựa trên tổng điểm; Cấp huyện, cấp xã xếp hạng mức độ DTI theo 02 hình thức: Theo tổng điểm và theo từng trụ cột. Mức dẫn dắt là đơn vị có tổng điểm đánh giá lớn hơn 75% tổng điểm; mức nâng cao là đơn vị có tổng điểm đánh giá lớn hơn 50% tổng điểm và nhỏ hơn hoặc bằng 75% tổng điểm; mức hình thành là đơn vị có tổng điểm đánh giá lớn hơn 25% tổng điểm và nhỏ hơn hoặc bằng 50% tổng điểm; mức khởi động là đơn vị có tổng điểm đánh giá nhỏ hơn hoặc bằng 25% tổng điểm.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện việc đánh giá, xếp hạng mức độ Chuyển đổi số của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh theo các nội dung quy định tại Bộ Chỉ số này./.

(Chi tiết Quyết định số 1294/QĐ-UBND ngày 14/7/2022 của UBND tỉnh xem tại đây)


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 351.394
   Online: 15