Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Ngày 29/7/2022, UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Kế hoạch số 481/KH-UBND về điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Kế hoạch số 231/KH-UBND ngày 08/4/2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh mục 2, phần II (Mục tiêu cụ thể đến năm 2025) như sau:

- Cấp huyện: Phấn đấu cả tỉnh có 3 đơn vị cấp huyện (Huyện Bạch Thông, huyện Chợ Đồn, thành phố Bắc Kạn) đạt chuẩn nông thôn mới/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

- Cấp xã: Phấn đấu cả tỉnh đạt trên 69% tổng số xã (67/96 xã) đạt chuẩn nông thôn mới (đến năm 2025 cả tỉnh tăng thêm 52 xã), trong đó có trên 17 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (đến năm 2025 cả tỉnh tăng thêm 15 xã), 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; bình quân tiêu chí đạt trên 15 tiêu chí/xã; tiếp tục xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu đối với các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; thu nhập bình quân của người dân nông thôn tăng ít nhất 1,5 lần so với năm 2020.

- Về xây dựng thôn: Phấn đấu cả tỉnh có trên 60% số thôn thuộc các xã đặc biệt khó khăn không nằm trong lộ trình phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025 đạt chuẩn nông thôn mới, tương đương 207 thôn/345 thôn/29 xã (đến năm 2025 cả tỉnh tăng thêm 202 thôn).

2. Điều chỉnh mục 3, phần III (Xây dựng thôn nông thôn mới) như sau:

UBND các huyện chỉ đạo 29 xã đặc biệt khó khăn không nằm trong lộ trình phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 rà soát, lựa chọn thôn phấn đấu đạt chuẩn thôn nông thôn mới theo chỉ tiêu được giao của từng huyện; chỉ đạo thôn, xã xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện đảm bảo chi tiết, cụ thể về lộ trình thực hiện các tiêu chí, giải pháp triển khai và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban phát triển thôn, Ban quản lý xã phụ trách các tiêu chí; tập trung huy động các nguồn lực và ưu tiên nguồn vốn thực hiện xây dựng thôn nông thôn mới tại các thôn lộ trình phấn đấu đạt chuẩn; tăng cường công tác tuyên truyền, đặc biệt là tuyên truyền, vận động, tổ chức thực hiện các tiêu chí cần ít kinh phí hoặc không cần kinh phí mà người dân có thể tự thực hiện được. 

  3. Điều chỉnh mục 4, phần III (Triển khai thực hiện hiệu quả 11 nội dung thành phần thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025), trong đó:

- Điều chỉnh nội dung về phấn đấu số xã đạt chuẩn tiêu chí số 5 về Trường học tại gạch đầu dòng thứ nhất (xã nông thôn mới), điểm a, tiểu mục 4.2 như sau:

Xã nông thôn mới: Phấn đấu 69% số xã đạt chuẩn tiêu chí số 5 về Trường học thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM.

- Điều chỉnh nội dung về phấn đấu số xã đạt chuẩn tiêu chí số 10 về Thu nhập tại gạch đầu dòng thứ nhất (xã nông thôn mới), điểm a, tiểu mục 4.3 như sau:

Xã nông thôn mới: Phấn đấu có ít nhất 69% số xã đạt chuẩn tiêu chí số 10 về Thu nhập thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM.

- Điều chỉnh nội dung về phấn đấu số xã đạt chuẩn tiêu chí số 11 về Hộ nghèo (nghèo đa chiều) tại gạch đầu dòng thứ nhất (xã nông thôn mới), điểm a, tiểu mục 4.4 như sau:

Xã nông thôn mới: Phấn đấu có 69% số xã đạt chuẩn tiêu chí số 11 về Hộ nghèo (nghèo đa chiều) thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM.

4. Điều chỉnh phụ biểu Mục tiêu thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Điều chỉnh, bổ sung về nội dung đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới, xã đạt chuẩn nông thôn mới, thôn đạt chuẩn nông thôn mới tại phụ biểu ban hành kèm theo Kế hoạch (Chi tiết theo phụ biểu gửi kèm).

5. Các nội dung khác: Không điều chỉnh tại Kế hoạch này thực hiện theo Kế hoạch số 231/KH-UBND ngày 08/4/2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 555.068
   Online: 21