Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Ngày 29/7/2022, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 482/KH-UBND về điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Kế hoạch số 125/KH-UBND ngày 25/02/2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn về triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn năm 2022. cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh, bổ sung mục 3, mục 4, phần II (Mục tiêu về thôn nông mới, huyện nông thôn) như sau:

- Thôn nông thôn mới: Phấn đấu năm 2022 có thêm 51 thôn thuộc các xã đặc biệt khó khăn không nằm trong lộ trình phấn đấu xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025 đạt chuẩn nông thôn mới.

- Huyện nông thôn mới: Huyện Bạch Thông, huyện Chợ Đồn phấn đấu đạt thêm 01 tiêu chí huyện nông thôn mới; duy trì thành phố Bắc Kạn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

2. Điều chỉnh mục 3, phần III (Xây dựng thôn nông thôn mới) như sau:

UBND các huyện chỉ đạo 29 xã đặc biệt khó khăn không nằm trong lộ trình phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025 rà soát, lựa chọn thôn phấn đấu đạt chuẩn thôn nông thôn mới theo chỉ tiêu được giao của từng huyện;chỉ đạo thôn, xã xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện đảm bảo chi tiết, cụ thể về lộ trình thực hiện các tiêu chí, giải pháp triển khai và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban phát triển thôn, Ban quản lý xã phụ trách các tiêu chí; tập trung huy động các nguồn lực và ưu tiên nguồn vốn thực hiện xây dựng thôn nông thôn mới tại các thôn lộ trình phấn đấu đạt chuẩn năm 2022; tăng cường công tác tuyên truyền, đặc biệt là tuyên truyền, vận động, tổ chức thực hiện các tiêu chí cần ít kinh phí hoặc không cần kinh phí mà người dân có thể tự thực hiện được (nhóm các tiêu chí về tổ chức cộng đồng, nhà ở và công trình phụ trợ, môi trường và cảnh quan nông thôn...). 

3. Điều chỉnh nội dung tại gạch đầu dòng thứ nhất mục 4, phần III (Huyện nông thôn mới) như sau:

Huyện Bạch Thông, huyện Chợ Đồn xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch huyện nông thôn mới đảm bảo chi tiết, cụ thể về lộ trình thực hiện các tiêu chí, giải pháp triển khai và phân công nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị phụ trách thực hiện các tiêu chí; trước mắt trong năm 2022 phấn đấu đạt thêm 01 tiêu chí huyện nông thôn mới.

4.  Điều chỉnh Phụ lục I - Mục tiêu thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2022

Điều chỉnh, bổ sung về nội dung thôn nông thôn mới, cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới tại phụ lục I ban hành kèm theo Kế hoạch (Chi tiết theo phụ biểu gửi kèm).

5. Các nội dung khác: Không điều chỉnh tại Kế hoạch này thực hiện theo Kế hoạch số 125/KH-UBND ngày 25/02/2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 324.891
   Online: 8