Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Ngày 29/7/2022, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bắc Kạn ban hành Kế hoạch số 485/KH-UBND về tổng kết 10 năm thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh. Mục đích của việc ban hành Kế hoạch này là để đánh giá đầy đủ, khách quan, toàn diện tình hình, kết quả triển khai thực hiện các quy định của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP. Trong đó, làm rõ những khó khăn, hạn chế, bất cập trong việc thực hiện Nghị định số 59/2012/NĐ-CP; tìm ra nguyên nhân, đề xuất giải pháp để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, hạn chế, bất cập nhằm nâng cao hiệu quả thi hành và hoàn thiện thể chế về theo dõi thi hành pháp luật. Tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của các cấp, các ngành trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức và hoạt động theo dõi thi hành pháp luật, chuẩn bị xây dựng định hướng lớn nhằm hoàn thiện thể chế về theo dõi thi hành pháp luật theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ nêu tại Quyết định số 242/QĐ-TTg ngày 26/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật”. Cụ thể:

    Thứ nhất, về phạm vi tổng kết: Tổng kết, đánh giá toàn diện quá trình thực hiện Nghị định số 59/2012/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh từ ngày 01/10/2012 (thời điểm Nghị định số 59/2012/NĐ-CP có hiệu lực thi hành) đến hết ngày 01/10/2022.

    Thứ hai, về nội dung tổng kết: Việc tổng kết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP tập trung vào các nội dung cơ bản sau: Tình hình triển khai thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP (công tác chỉ đạo, lãnh đạo; xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai và ban hành văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác theo dõi thi hành pháp luật…) của các sở, ngành, UBND các cấp; Tình hình quán triệt, phổ biến Nghị định số 59/2012/NĐ-CP và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành cho nhân dân và tổ chức tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; Tình hình kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế, bố trí kinh phí thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật; Đánh giá tính đầy đủ, kịp thời, tính thống nhất, đồng bộ, khả thi của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành; Đánh giá những kết quả đạt được, những bất cập, hạn chế và nguyên nhân của những bất cập, hạn chế trong thực tiễn thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP; Đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung những nội dung của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

    Trên cơ sở kết quả thực hiện, tổ chức khen thưởng đối với tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP.

    Kế hoạch cũng đã giao các sở, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã có trách nhiệm tổng kết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP; các cơ quan Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên, Hội Luật gia tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh phối hợp đánh giá kết quả 10 năm thi hành Nghị định 59/2012/NĐ-CP. Thời gian hoàn thành trước 05/10/2022./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 554.983
   Online: 34