Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Nhằm tiếp tục phổ biến, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng nội dung các Chương trình mục tiêu quốc gia đến các cấp công đoàn, đoàn viên, CNVCLĐ. Giúp cán bộ công đoàn, đoàn viên, CNVCLĐ trong tỉnh nâng cao nhận thức; nắm vững quan điểm chỉ đạo, chủ trương, chính sách của Đảng được đề cập tại các Chương trình mục tiêu quốc gia và thực hiện có hiệu quả theo chức năng, nhiệm vụ công tác; đồng thời, tạo sự thống nhất trong chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ công tác công đoàn góp phần thực hiện hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia. Ngày 10/8/2022, Liên đoàn lao động tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 131/KH-LĐLĐ về tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các Chương trình mục tiêu quốc gia trong các cấp công đoàn, đoàn viên, CNVCLĐ tỉnh Bắc Kạn. Theo đó, Kế hoạch đã đề ra các nội dung sau:

Thứ nhất, về nội dung tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, gồm: Nghị quyết số 23/NQ/TU, ngày 16/12/2021 Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ sáu về lãnh đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025; Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 (giai đoạn 1: từ 2021 - 2025); Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2021 - 2025; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững, giai đoạn 2021 - 2025; Các văn bản của Trung ương, của Tỉnh, các ngành về thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia.

Kế hoạch yêu cầu việc lựa chọn nội dung tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chương trình mục tiêu quốc gia phải ngắn gọn, trọng tâm, trọng điểm, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện,tránh chung chung, dàn trải,… đồng thời gắn với chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn và phù hợp với từng lĩnh vực, vị trí công tác của đoàn viên, CNVCLĐ.

Thứ hai, về hình thức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt

Trên cơ sở tài liệu do UBND tỉnh phát hành, việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chương trình mục tiêu quốc gia được thực hiện bằng nhiều hình thức, đảm bảo linh hoạt, đa dạng, hiệu quả, phù hợp với từng loại hình hoạt động, điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị, ngành, công đoàn cơ sở, điều kiện sinh hoạt công tác của đoàn viên, CNVCLĐ. Cụ thể:

Tuyên truyền miệng: Thông qua hội nghị của cơ quan, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt công đoàn, sinh hoạt câu lạc bộ, quá trình giám sát và phản biện xã hội của tổ chức Công đoàn,…

Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng: Thông qua các chương trình phối hợp với các cơ quan truyền thông trên địa bàn tỉnh; các Website, Trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và các huyện, thành phố; chuyên đề, chuyên mục, trên mạng xã hội như: Facebook, Zalo…/.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 554.949
   Online: 13