Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Nhằm thực hiện có hiệu quả các hoạt động hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (gọi tắt là Ngày Pháp luật Việt Nam), đưa việc học tập, tìm hiểu pháp luật trở thành hoạt động thường xuyên, phát huy tính tích cực, tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật; tạo sức lan tỏa tinh thần thượng tôn Hiến pháp và pháp luật trong đời sống của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn tỉnh. Ngày 26/8/2022, UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Kế hoạch số 551/KH-UBND về tổ chức các hoạt động hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (9/11).

Theo đó, chủ đề tuyên truyền: Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (09/11), tỉnh Bắc Kạn nỗ lực đổi mới, sáng tạo, triển khai hiệu quả, toàn diện các lĩnh vực công tác; gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng pháp luật với tổ chức thi hành pháp luật; hỗ trợ người dân, doanh nghiệp phục hồi và phát triển kinh tế; góp phần xây dựng xã hội dân chủ, công bằng, văn minh và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn.

Khẩu hiệu tuyên truyền: Trên cơ sở nhiệm vụ, quyền hạn, lĩnh vực được giao quản lý và tình hình thực tiễn, các cơ quan, đơn vị, địa phương lựa chọn tham khảo và sử dụng một số khẩu hiệu tuyên truyền, phổ biến về Ngày Pháp luật Việt Nam, theo gợi ý dưới đây:

- Sống và làm việc theo pháp luật là việc làm thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật.

- Tăng cường truyền thông chính sách pháp luật, góp phần tạo đồng thuận xã hội và đưa pháp luật vào cuộc sống.

- Hiểu biết và chấp hành pháp luật là bảo vệ chính mình và cộng đồng, vì một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

- Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cán bộ, công chức, viên chức tích cực tham gia hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Tích cực cải cách hành chính, giảm thiểu chi phí tuân theo pháp luật, góp phần giải phóng nguồn lực, đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp.

- Nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật của người dân, doanh nghiệp.

- Ý thức chấp hành pháp luật là thước đo hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật là góp phần thực hiện mục tiêu kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội.

Để hoạt động ưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (9/11), UBND tỉnh đề ra 04 nội dung hoạt động để các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động triển khai thực hiện, đó là:

Thứ nhất, tổ chức quán triệt, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật Việt Nam tại cơ quan, đơn vị, địa phương gắn với việc phổ biến các văn bản pháp luật mới.

Thứ hai, tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2022”.

Thứ ba, tổ chức các hoạt động truyền thông phổ biến Ngày Pháp luật Việt Nam gắn với tổng kết 10 năm thi hành Luật Phổ biến giáo dục pháp luật 2012.

Thứ tư, tổng kết 10 năm thi hành Luật PBGDPL gắn với 10 năm Ngày Pháp luật Việt Nam và khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Chi tiết Kế hoạch số 551/KH-UBND xem File đính kèm./.

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
Thống kê truy cập
Thống kê: 323.735
Online: 30