Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Ngày 23 tháng 8 năm 2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 55/2022/NĐ-CP quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Theo đó, Nghị định quy định về xây dựng, cập nhật, quản lý, khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong xây dựng, cập nhật, quản lý, khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

          Cụ thể, có một số nội dung đáng chú ý sau:

          Về thông tin được cập nhật trong Cơ sở dữ liệu

          Thứ nhất, thông tin về tiếp công dân, gồm: Họ tên, địa chỉ của công dân; ; nội dung, kết quả tiếp công dân.

          Thứ hai, thông tin về xử lý đơn: Loại đơn: đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh, đơn có nhiều nội dung khác nhau; Đơn đủ điều kiện xử lý; Đơn thuộc thẩm quyền giải quyết; Đơn phải chuyển cho các cơ quan có thẩm quyền: Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp; cơ quan hành chính nhà nước; cơ quan tiến hành tố tụng, thi hành án; Kiểm toán nhà nước; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức tôn giáo; đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước; các cơ quan, tổ chức, đơn vị khác; Đơn trả lại và hướng dẫn gửi đơn; Đơn rút; Đơn xếp lưu.

          Thứ ba, thông tin về khiếu nại: Họ tên, địa chỉ của người khiếu nại; Tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại; Tóm tắt nội dung khiếu nại và tình hình giải quyết khiếu nại; Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu; quyết định giải quyết khiếu nại lần hai; Kết quả thi hành quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật.

          Thứ tư, thông tin về tố cáo: Họ tên, địa chỉ của người tố cáo; Tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị tố cáo; Tóm tắt nội dung tố cáo và tình hình giải quyết tố cáo; Kết luận nội dung tố cáo; quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo; Kết quả thực hiện kết luận nội dung tố cáo.

          Thứ năm, thông tin về kiến nghị, phản ánh: Họ tên, địa chỉ của người kiến nghị, phản ánh; Tóm tắt nội dung kiến nghị, phản ánh; Kết quả xử lý kiến nghị, phản ánh.

          Thứ sáu, báo cáo định kỳ, báo cáo vụ việc, báo cáo chuyên đề, báo cáo đột xuất về tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý kiến nghị, phản ánh cập nhật theo yêu cầu của Thanh tra Chính phủ.

          Về nguồn thông tin cập nhật vào Cơ sở dữ liệu

          Thứ nhất, việc tiếp công dân, xử lý đơn; việc tiếp nhận, xử lý kiến nghị, phản ánh có liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của người kiến nghị, phản ánh; vụ việc khiếu nại có thông báo thụ lý khiếu nại, vụ việc tố cáo có quyết định thụ lý giải quyết tố cáo kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực pháp luật.

          Thứ hai, vụ việc đã có quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật, vụ việc đã có kết luận nội dung tố cáo kể từ ngày 15 tháng 3 năm 2018 đến trước ngày Nghị định này có hiệu lực pháp luật.

          Thứ ba, vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài không thuộc trường hợp được quy định trên được cập nhật theo văn bản yêu cầu của Thanh tra Chính phủ.

          Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 10 năm 2022./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 323.631
   Online: 35